• Dąbrowska Danuta, Zagłada Żydów w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1955, no. 13-14.
 • Dochnalowa Teresa, Kupcy żydowscy w Poznaniu w okresie zaboru pruskiego, [in:] Żydzi w Wielkopolsce...
 • Dworecki Zbigniew, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918-1939, [in:] Żydzi w Wielkopolsce...
 • Dzieje Poznania, vol. 1-2, Warszawa-Poznań 1986-1998.
 • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich w XV-XVI wieku, [in:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, vol. 2 pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000.
 • Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [in:] Żydzi w Wielkopolsce...
 • Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
 • Horn Maurycy, Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce”, 1974, no. 3.
 • Kawski Tomasz, Rabini na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918/20-1939, [in:] Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego. Edited by Wojciech Skora, Słupsk 2008.
 • Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenie w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001.
 • Kowalski Ireneusz, Poznańska Gmina Żydowska w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Kronika Miasta Poznania”, 1992, no. 1-2.
 • Łuczak Czesław, Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu (1918-1921), [in:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury  politycznej XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu edited by Marian Mroczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2001.
 • Muszyński Lech, Poznańscy rabini, [in:] Żydowskie gminy wyznaniowe. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce edited by Jerzy Woronczak, vol. 1, Wrocław 1995.
 • Neubach Helmut, Posener Juden als Stadtvorsteher, [in:] Jahrbuch Weichsel-Warthe, rocznik Landsmannschaft Weichsel-Warthe, y. 55 (2009), Wiesbaden 2009, pp. 105-110.
 • Skupień Anna, Ludność żydowska w województwie poznańskim w lach 1918-1938, Wydawnictwo Poznańskie Poznań 2007.
 • Tollet Daniel, Ludność żydowska i prawa gmin, [in:] Żydzi w Wielkopolsce...
 • Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 • Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, edited by Jerzy Topolski and Krzysztof Modelski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995.
 • Zbigniew Pakula (transleted by William Brand), The Jews of Poznan, The library of Holocaust testimonies, London 2003.
 • Sophia Kemlein, Die Posener Juden 1815-1848. Entwicklungsprozesse einer polnischen Judenheit unter preußischer Herrschaft, Hamburg 1997.
 • Joseph Perles, Geschichte der Juden in Posen, Breslau 1865.
 • Edward Luft, The naturalized Jews of the Grand Duchy of Posen in 1834 and 1835: an alphabetical list of Jews naturalized in the Grand Duchy of Posen in 1834 and 1835 as published in Verzeichniss sämmtlicher naturalisirten Israeliten im Grossherzogthum Posen by Isidor Hirschberg in Bromberg in 1836, Avotaynu 2004.
 • Bernhard Breslauer, Die Abwanderung der Juden aus der Provinz Posen, Berlin 1909.

 

Print