• Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warsaw 1929.
 • Basta J., "Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie 1944–1946," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warsaw 1996.
 • Bieda T., "Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 1939–1944," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1.
 • Bieda T., "Żydzi w Rzeszowie w świetle spisu ludności z 1869 r. (struktura zawodowa Żydów)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1.
 • Bonusiak W., "Stosunki ludnościowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001.
 • Chrzanowski T., Rzeszów, Warsaw 1967.
 • Grzegorczyk L., Ludzie starego Rzeszowa, Rzeszów 1999.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron, ed. M. Yari-Wold, Tel Aviv 1967 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rzeszow.html [Accessed: 02.06.2015].
 • Kotula F., Losy Żydów rzeszowskich 19391944, Kronika tamtych dni, Rzeszów 1999.
 • Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula F., Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski S., Rzeszów: Holocaust Period [in] Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, p. 604.
 • Kubiak A., "Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie)," Biuletyn ŻIH 1953, no. 2–3 (6–7), pp. 122–170.
 • Maayan K., Rzeszów, [in] Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, pp. 603–604.
 • Malczewski J., Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz J., "Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. I, Rzeszów 1994.
 • Opas T., "Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. I, pp. 109–130.
 • Ożóg M. E., "Prasa żydowska w Rzeszowie w latach 1918-1939," Prace Historyczno-Archiwalne 1996, vol. 4.
 • Petrus J., "Rzeszów w czasach zaborów – ludność, przemysł, handel," Rocznik Województwa Rzeszowskiego 1972, vol. 9.
 • Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka M., Piechotka K., Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warsaw 1999.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Przyboś A., "Rzeszów na przełomie XVI i XVII wieku," [in] Pięć wieków miasta Rzeszowa, Warsaw 1958, pp. 91–97.
 • Rzeszów, [in] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, vol. 2, New York 2001, pp. 1111–1113.
 • Szulc Z., "Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 91–107.
 • Węgrzynek H., Rzeszów, [in] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, eds. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska,  Warsaw 2000, pp. 291–292.
 • Wierzbieniec W., "Cmentarze żydowskie w Rzeszowie," Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1990, pp. 119–125.
 • Wierzbieniec W., "Losy rzeszowskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach Świadków (z Archiwum Yad Cashem w Jerozolimie)," Studia Rzeszowskie 1996, book 2.
 • Wierzbieniec W., "Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Wierzbieniec W., "Stosunki wyznaniowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec W., "Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej," [in] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, pp. 191–204.
 • Wierzbieniec W., "Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie," Prace Historyczno-Archiwalne 1995, vol. 3, pp. 79–89.
 • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec R., "Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 65–73.
 • Wizimirska B., "Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 75–90.
 • Wizimirska B., "Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w.," Prace Historyczno-Archiwalne 1999, vol. 8, pp. 3–18.
 • Wizimirska B., "Żydzi przed sądami rzeszowskimi w XVII i XVIII wieku," Prace Historyczno-Archiwalne, vol. 3, 1995.
 • Wójcik Z. K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.
 • Zamoyski G., "Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 r.," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, ed. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
Print