• Brustin-Berenstein Tatiana, Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1952 no 1.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Fijałkowski Paweł, Początki osadnictwa żydowskiego w województwach rawskim i łęczyckim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce”, 1989, no 4.
  • Fijałkowski Paweł, Żydzi i chrześcijanie na pograniczu wielkopolsko – mazowieckim (z dziejów współżycia w XVI – XVIII w.), [in:] Żydzi z Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, ed. by Jerzy Topolski and Krzysztof Modelski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995.
  • Fijałkowski Paweł, Żydzi i chrześcijanie w Sochaczewie w latach 1864-1914. Z dziejów współistnienia, [in:] Rozwój prowincji naszej. Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914, ed. by M. Adamczyk and A. Notkowski, Kielce-Warszawa 1993.
  • Fijałkowski Paweł, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV – XVIII w., Warszawa 1999.
  • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich XV – XVI wieku, [in:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, vol 2 ed. by Krzysztof Pilarczyk and Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979.
  • Żuławnik Mariusz, Żydzi płoccy w XVI i XVII wieku, „Notatki Płockie”, 2002, no 2/191.

 

Print