Chasydzi z Lelowa

חסידות ללוב

חצר חסידית אשר הוקמה על ידי רבי דוד בידרמן (1746- 1814), איש קבלה ומתנגד לתנועת השבתאות, אשר התקרב לחסידות בהשפעתו של רבי אלימלך מליז'נסק. היה תלמידו של רבי משה לייב מסאסוב ושל "החוזה מלובלין", ונחשב על ידו לאחד מתלמידיו הגדולים. ניהל אורח חיים סגפני במיוחד ונהג לצום בין שבת לשבת, ונודע גם בחיבתו לבעלי החיים. בנו משה (1777- 1851), תלמידו של רבי יעקב יצחק מפשיסחה, המשיך את דרכו כאדמו"ר. הוא נפטר בירושלים ונקבר בהר הזיתים, ועם מותו חדלה השושלת להתקיים כשושלת ישירה. שניים מבניו של רבי משה התיישבו בארץ ישראל.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.