kalendarz hebrajski

לוח השנה העברי

לוח שנה המבוסס על שילוב מחזורי השמש והירח. השנה מורכבת משנים-עשר חודשים, המתחילים עם תחילת מחזור הירח, ואשר להם 29 או 30 ימים (בסה"כ 354 ימים). שמות החודשים ,המבוססים על המסורת הבבלית, הם: תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, ואלול. מכיוון ששנת הירח היא קצרה משנת מחזור השמש, מדי מספר שנים מתקיימת שנה מעוברת, בה מתווסף חודש נוסף- אדר ב', והודות לכך מתקיימים חודשי השנה באותה תקופה בקביעות.

השנה העברית עצמה מתחילה בראש חודש תשרי ("ראש השנה"), והשבוע מתחיל ביום א' (יום ראשון), ומסתיים ביום שבת. הימים בלוח השנה העברי נפרשים משקיעת החמה ועד שקיעת החמה שלמחרת, ועל כן מתחילים כל מועדי ישראל בערב, וגם יום השבת נפתח בערב יום שישי, בשעות שונות, בהתאם לתקופת השנה. המקבילה הנוצרית היחידה לספירת יום שכזו היא "ערב חג המולד".

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.