• Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowiecki", t. XVIII, 2006.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
  • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich XV-XVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2 pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005.
     

 

Print