• Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.
 • Basta J., Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie 19441946, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1994, t. 2.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bieda T., Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 19391944, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. 1.
 • Bieda T., Żydzi w Rzeszowie w świetle spisu ludności z 1869 r. (struktura zawodowa Żydów), „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. 1.
 • Bonusiak W., Stosunki ludnościowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. III, Rzeszów 2001.
 • Chrzanowski T., Rzeszów, Warszawa 1967.
 • Grzegorczyk L., Ludzie starego Rzeszowa, Rzeszów 1999.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron, red. M. Yari-Wold, Tel Awiw 1967 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rzeszow.html [dostęp: 02.06.2015].
 • Kotula F., Losy Żydów rzeszowskich 19391944, Kronika tamtych dni, Rzeszów 1999.
 • Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula F., Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski S., Rzeszów: Holocaust Period [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, s. 604.
 • Kubiak A., Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie), „Biuletyn ŻIH” 1953, nr 2–3 (6–7), ss. 122–170.
 • Maayan K., Rzeszów, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, ss. 603–604.
 • Malczewski J., Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz J., Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. I, Rzeszów 1994.
 • Opas T., Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. I, ss. 109–130.
 • Ożóg M. E., Prasa żydowska w Rzeszowie w latach 1918-1939, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1996, t. 4.
 • Petrus J., Rzeszów w czasach zaborów – ludność, przemysł, handel, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 1972, t. 9.
 • Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka M., Piechotka K., Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Przyboś A., Rzeszów na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa, Warszawa 1958, ss. 91–97.
 • Rzeszów, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, ss. 1111–1113.
 • Szulc Z., Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych), „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. 1, ss. 91–107.
 • Węgrzynek H., Rzeszów, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, red. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska,  Warszawa 2000, ss. 291–292.
 • Wierzbieniec W., Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 1990, ss. 119–125.
 • Wierzbieniec W., Losy rzeszowskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach Świadków (z Archiwum Yad Cashem w Jerozolimie), „Studia Rzeszowskie” 1996, z. 2.
 • Wierzbieniec W., Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1994, t. 2.
 • Wierzbieniec W., Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. III, Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec W., Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej, [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, ss. 191–204.
 • Wierzbieniec W., Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1995, t. 3, ss. 79–89.
 • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec R., Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów), „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. 1, ss. 65–73.
 • Wizimirska B., Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1993, t. 1, ss. 75–90.
 • Wizimirska B., Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w., „Prace Historyczno-Archiwalne” 1999, t. 8, ss. 3–18.
 • Wizimirska B., Żydzi przed sądami rzeszowskimi w XVII i XVIII wieku, Prace Historyczno-Archiwalne, t. 3, 1995.
 • Wójcik Z. K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.
 • Zamoyski G., Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 r., „Prace Historyczno-Archiwalne” 1994, t. 2.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
Print