• Dąbrowska D., Zagłada Żydów w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 13–14.
 • Dochnalowa T., Kupcy żydowscy w Poznaniu w okresie zaboru pruskiego, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
 • Dolczewski Z., Sobczak-Jaskulska R., W cieniu synagogi. Zabytki kultury żydowskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Dworecki Z., Ludność żydowska w Poznaniu w latach 19181939, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
 • Dzieje Poznania, t. 1–2, Warszawa – Poznań 1986–1998.
 • Guldon Z., Skupiska żydowskie w miastach polskich w XVXVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, red. K. Pilarczyk, S. Gąsiorowski, Kraków 2000.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
 • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1904–1908.
 • Horn M., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1974, nr 3.
 • Kawski T., Rabini na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918/201939, [w:] Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, red. W. Skóra, Słupsk 2008.
 • Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 18151848. Przeobrażenie w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001.
 • Kowalski I., Poznańska Gmina Żydowska w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Kronika Miasta Poznania” 1992, nr 1–2.
 • Kowalski I., Żydowska Gmina Wyznaniowa w Poznaniu. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1988, nr 147–148.
 • Kwaśniewski K., Poznańskie legendy i nie tylko, Poznań 2004.
 • Łuczak C., Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu (19181921), [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. M. Mroczka, Gdańsk 2001.
 • Muszyński L., Poznańscy rabini, [w:] Żydowskie gminy wyznaniowe. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. J. Woronczak, t. 1, Wrocław 1995.
 • Neubach H., Posener Juden als Stadtvorsteher, „Jahrbuch Weichsel-Warthe” 2009, ss. 105–110.
 • Pakuła Z., Siwe kamienie, Poznań 1998.
 • Poznańscy Żydzi, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 3.
 • Poznańscy Żydzi II, „Kronika Miasta Poznania” 2009, nr 1.
 • Skupień A., Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 19181938, Poznań 2007.
 • Tollet D., Ludność żydowska i prawa gmin, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
 • Stranz J., Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 20042007, Poznań 2007.
 • Sztyma-Knasiecka T., Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku, Poznań 2006.
 • Witkowski R., Żydzi poznańscy. Wybrane fakty z dziejów, „Słowo żydowskie” 2009, nr 1 (443), ss. 20–21.
 • Ziółkowska A., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (19411943), Poznań 2005.
 • Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
Print