• Ackerman D., Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo, Warszawa 2009.
 • Agres E., The Jewish Undeground Press in Warsaw, „Our Press” 1993, nr 11, ss. 32–42.
 • Dos amolike jidisze Warsze, biz der szwel fun dritn churbn. Jisker-bletlech noch tajere noente umgekumene, red. M. Rawicz, Montreal 1967.
 • Anlen B., Ze wspomnień więźnia Pawiaka i Gęsiówki podczas powstania warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 5 (205).
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 2: Dzieci – tajne nauczanie w getcie warszawskim, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2000.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 5: Getto warszawskie. Życie codzienne, oprac. K. Person, Warszawa 2011.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 7: Spuścizny, oprac. K. Person, Warszawa 2011.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 11: Ludzie i praca „Oneg Szabat”, oprac. A. Bańkowska, T. Epsztein, Warszawa 2013.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 12: Rada Żydowska w Warszawie (1939–1943), oprac. M. Janczewska, Warszawa 2014.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 14: Kolekcja Hersza Wassera, oprac. K. Person, Warszawa 2014.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 16: Prasa getta warszawskiego: Bund i Cukunft, oprac. M. Rusiniak-Karwat, A. Jarkowska-Natkaniec, Warszawa 2016.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 17: Prasa getta warszawskiego: Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Wójcicki, Warszawa 2016.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 19: Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia, oprac. P. Laskowski, S. Matuszewski, Warszawa 2015.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 20: Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe, oprac. M. Urynowicz, Warszawa 2015.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t: 23: Dzienniki z getta warszawskiego, oprac. K. Person, Z. Trębacz, M. Trębacz, Warszawa 2015.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 34: Getto warszawskie, cz. 2, oprac. T. Epsztein, A. Jarkowska-Natkaniec, I. Łach, J. Majewska, A. Reszka, M. Taras, M. Trębacz, Z. Trębacz, Warszawa 2016.
 • Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942 – styczeń 1943, oprac. R. Sakowska, Warszawa 1980. 
 • Assuntino R., Goldkorn W., Strażnik. Marek Edelman opowiada, Kraków 2006.
 • Auerbach K., The house at Ujazdowskie 16: Jewish families in Warsaw after the Holocaust, Bloomington 2013.
 • Auerbach R., Pisma z getta warszawskiego, oprac. K. Szymaniak, Warszawa 2016. 
 • Balicka-Kozłowska H., Mur miał dwie strony, Warszawa 2002.
 • Bartelski L. M., Getto. Warszawskie Termopile 1943, Warszawa 1999.
 • Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 18071830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. 18.
 • Bartoszewski W., 1859 dni Warszawy, Kraków 1974.
 • Bauer E., Nachuma Sokołowa poszukiwania nowoczesnej tożsamości żydowsko-polskiej, „Midrasz” 2003, nr 6 (74), s. 20. 
 • Bauman J., Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta, Warszawa 2009.
 • Ben-Sasson H., „Chcemy wierzyć w inną Polskę”. Stosunki żydowsko-polskie w podziemnej prasie żydowskiej getta warszawskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2005, nr 1, ss. 96–113.
 • Bereś W., Burnetko K., Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008 [wyd. II uzup. pt.: Marek Edelman. Życie. Do końca, Warszawa 2013].
 • Berg M., Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983.
 • Bergman E., Bożnica niemiecka, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 3/4 (263/264), s. 24. 
 • Bergman E., Czy był rewir żydowski w Warszawie w latach 18091862, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000. 
 • Bergman E., „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Warszawa 2007.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy, Warszawa 1996.
 • Birenbaum H., Nadzieja umiera ostatnia, Oświęcim 2012.
 • Blady-Szwajger A., I więcej nic nie pamiętam, Warszawa 2010.
 • Blatman D., The Jewish Resistance through the Prism of the Underground Press in the Warsaw Ghetto, „Studia Judaica” 2001, nr 10, ss. 124–136. 
 • Borg B., Dokumenty i materiały o powstaniu w getcie warszawskim. Powstanie na terenie shopów”, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1953, nr 1 (5). 
 • Borzymińska Z., Dziewiętnastowieczna Warszawa stolicą kulturalną europejskich Żydów, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Borzymińska Z., Emanuela Ringelbluma wołanie o  pomoc. Kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 1 (201).
 • Borzymińska Z., Sprawa podatku szynkarskiego w Warszawie w latach 18621866, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 2 (142).
 • Borzymińska Z., Sprawa Rabiego Icchaka Meira Altera w 1859 r., „Kwartalnik Historii Żydów” 2001 nr 3 (199).
 • Borzymińska Z., Warszawskie rządowe szkoły elementarne dla dzieci wyznania mojżeszowego (18311861), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, nr 4 (152).
 • Borzymińska Z., Wpływ Szkoły Rabinów na przemiany kulturowe Żydów warszawskich w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24–26 XI 1998, red. K. Pilarczyk, S. Gąsiorowski, Kraków 2000.
 • Brumberg A., On Reading the Bundist Press, „East European Jewish Affairs” 2003, t. 33, nr 1, ss. 100–117.
 • Cała A., Grabski A., Provincial Jewish Committe of Warsaw (WKZ) (19441949), [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900  7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Celemenski J., Mitn farshnitenem folk (With my People in its Nightmare of Destruction), New York 1963.
 • Chaskielewicz S., Ukrywałem się w Warszawie, Kraków 1988. 
 • Cohen N., Tlomackie 13 The heart and soul of Jewish literary Warsaw, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Cukierman I. (Antek), Dzielna 34, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 1 (161).
 • Czarnomski T., Pomoc ludności żydowskiej udzielona przez pracowników Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu m. st. Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej (19391945), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1970, nr 75.
 • Czerniaków A., Dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 – 23 VII 1942, opr. i przyp. M. Fuks, Warszawa 1983.
 • Datner-Śpiewak H., Adwokaci-Żydzi Warszawy końca XIX wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991 nr 1 (157).
 • Davies N., Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej, t. 1: 1850–1939, Warszawa 2008.
 • Doktór J., Warszawscy Frankiści, „Kwartalnik Historii Żydów” 2001, nr 2 (198).
 • Drozdowski M.M., Lata 18641930, [w:] Historia Warszawy, M.M. Drozdowski, A. Zahorski, Warszawa 1981.
 • Drozdowski M.M., Warszawa w latach 19141939, Warszawa 1990.
 • Drozdowski M.M., Żydzi Warszawy Stanisławowskiej, [w:] Żydzi Dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji: Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński 2226 IX 1986 r., Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Dunin-Wąsowicz K., Demonstracja na Placu Grzybowskim 13 XI 1904, „Midrasz” 2007, nr 11 (127), s. 22.
 • Dylewski A., Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze, Wołowiec 2018.
 • Dylewski A., Śladami Żydów polskich. Przewodnik Ilustrowany, Bielsko-Biała 2002.
 • Edelman M., Getto walczy. Udział Bundu w obronie getta warszawskiego, Łódź 1945.
 • Edelman M., I była miłość w getcie, spisała P. Sawicka, Warszawa 2009.
 • Eisenbach A., Emancypacja Żydów w latach rewolucji (1848–1849), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 2(142).
 • Eisenbach A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w., Warszawa 1983.
 • En Direct du Ghetto. La presse clandestine juive dans le ghetto de Varsovie, red. D. Blatman, Paris 2005
 • Encyclopedia of Holocaust, red. I. Gutman, t. 3, Nowy Jork 1990.
 • Warszawa, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 2, red. Sh. Spector, G. Wigoder, New York 2001.
 • Engelking B., Leociak J., Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001 [wyd. II Warszawa 2013]. 
 • Epsztein T., Nowy inwentarz Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma), „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 1(213).
 • Epsztein T., Wielki powrót, „Midrasz” 2004, nr 11 (91), s. 19.
 • Fidelseid S., Pozostałam na gruzach… (moje przeżycia po likwidacji getta warszawskiego kwiecień – grudzień 1943), „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 2-4 (206-208).
 • Fijałkowski P., Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.), „Kwartalnik Historii Żydów” 2001, nr 2 (198).
 • Fijałkowski P., Żydzi na Mazowszu w dobie złotego wieku Rzeczpospolitej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 1 (205).
 • Fuks M., Handlówka i kabaret, „Słowo Żydowskie” 2007, nr 18-19 (408-409), s. 18.
 • Fuks M., Filharmonicy warszawscy w getcie, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 7-8 (267-268), s. 14.
 • Fuks M., Pionierzy bankowości, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 3 (107), s. 10.
 • Fuks M., Żydzi na Pradze, „Słowo Żydowskie” 1998, nr 9-10 (165-166), s. 18.
 • Fuks M., Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Poznań-Daszewice 1992.
 • Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i ich najbliższych okolic w latach 191839, Warszawa 2007.
 • Gawkowski R., Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013.
 • Gechtman R., The Rise of the Bund as Reflected in the Naye Folkstsaytung, 1935-1936, „Gal-Ed” 2000, t. XVII.
 • Głowiński M., Czarne Sezony, Warszawa 1999.
 • Goldstein B., Finef jor in warszewer geto, Niu Jork 1947 [wyd. ang.: Five years in the Warsaw Ghetto, przeł. L. Shatzkin, New York 1961].
 • Goldstein B., 20 jor in warszewer Bund 1919–1939, Niu Jork 1960 [wyd. ang.: Twenty Years with the Jewish Labor Bund. A Memoir of Interwar Poland, tłum., wstęp i oprac. M.S. Zuckerman, Indiana 2016].
 • Grabski A., Grudka P., Polscy Socjaliści w getcie warszawskim, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 1 (245), ss. 7–31. 
 • Grabski A., Wójcicki M., Żydowski Związek Wojskowy: historia przywrócona, Warszawa 2008.
 • Grupińska A., Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Warszawa 2000 [wyd. II: Warszawa 2013].
 • Grupińska A., Jagielski J., Szapiro P., Getto Warszawskie, Warszawa 2002.
 • Grupińska A., Odczytywanie listy. Opowieści o powstańcach żydowskich, Kraków 2002.
 • Gutman I., Wspomnienie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 4 (180).
 • Gutman I., Żydzi warszawscy 1939–1943, Warszawa 2003.
 • Hochman P., Daring to live, Tel Aviv 1994.
 • ‘Itonut-ha-maḥteret ha-yehudit be-Varsha (The Jewish Underground Press in Warsaw), red. J. Kermish, Y. Bialostocki, I. Shaham, t. 1–6, Jerozolima 1979–1997.
 • Jagielski J., Jewish Sites in Warsaw, Warszawa 2002.
 • Jagielski J., Niezatarte ślady Getta Warszawskiego, Warszawa 2008. 
 • Jagodzińska A., Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850–1900), „Ab Imperio” 2004, nr 4, ss. 133–154.
 • Jagodzińska A., Pomiędzy. Akulturacha Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008.
 • Jagodzińska A., Warszawska Szkoła Rabinów w świetle źródeł misyjnych, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 1 (249), ss. 142–161.
 • Jurandot J., Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie; Grodzieńska S., Dzieci getta, Warszawa 2014.
 • Kaplan Ch., Scroll of agony: the Warsaw diary of Chaim A. Kaplan, tłum i red. A.I. Katsch, Bloomington 1999.
 • Kassow S.D., Kto napisze naszą historię? Ostatni rozdział zagłady warszawskiego getta. Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2010.
 • Katz H.B., Cmentarz żydowski w Warszawie, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 23-24 (127-128), s. 12.
 • Kendziorek P., Prasa trockistowska w getcie warszawskimpróba charakterystyki, [w:] Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych, red. A. Grabski, Warszawa 2007, ss. 119–154.
 • Kermish J., The Land of Israel in the Life of the Ghetto As Reflected in the Illegal Warsaw Ghetto Press, „Yad Vashem Studies” 1963, nr 5, ss. 105–131.
 • Kermish J., On the Underground Press in the Warsaw Ghetto, „Yad Vashem Studies” 1957, nr 1, ss. 85–124.
 • Kermish J., The Role of the Underground Press in the Warsaw Ghetto in Preparing the Ground for Armed Resistance, „Yad Vashem Bulletin” 1961, nr 8/9, ss. 9–11.
 • Kobylarz R., Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 19441989, Warszawa 2009.
 • Kowalska A., Ostatni świadek, „Midrasz” 1998, nr 5 (13), s. 20.
 • Krajewska M., Bez oblicza, „Midrasz” 2000, nr 5 (37), s. 14.
 • Krawczyk J., 100-lecie Nożykowej synagogi, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 12/13 (246/247), s. 12.
 • Kroszczor H., Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX–XX w.: sylwetki, szkice, Warszawa 1979.
 • Kroszczor H., Zimler H., Cmentarz żydowski w Warszawie, Warszawa 1983.
 • Krynicka N., Teatr żydowski w międzywojennej Warszawie, „Midrasz” 2001, nr 1 (45), s. 16.
 • Kula M., Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Warszawa 2007.
 • Kuligowska-Korzeniewska A., Krótka historia teatru żydowskiego na ziemiach polskich, „Midrasz” 2004, nr 7-8 (87-88), s. 8.
 • Kuligowska-Korzeniewska A., Polska Szulamis. Dramat żydowski na scenach polskich na przełomie XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 5 (205). 
 • Korzeniowska-Kuligowska A., Warszawskie sceny żydowskie do 1939 roku, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Landau L., Kronika lat wojny i okupacji, t. 1-3, Warszawa 1962–1963.
 • Leociak J., Muranów – jako miejsce po getcie, „Słowo Żydowskie” 2008, nr 5/6/7 (421/422/423), s. 16.
 • Leociak J., Tekst wobec zagłady: o relacjach z getta warszawskiego, Toruń 2016. 
 • Lewin A., Dziennik, Warszawa 2016.
 • Libionka D., Weinbaum L., Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • Lipszyc J., Cmentarz, który żyje, „Midrasz” 2000, nr 5 (37), s. 20.
 • Malvezzi P., Le voci del ghetto. Antologia della stampa clandestina ebraica a Varsavia (1941–1942), Bari 1970.
 • Marcinkowski R., Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy, Warszawa 2003.
 • Marek Edelman. Prosto się mówi jak się wie, teksty zebrali i opr. P. Sawicka i K. Burnetko, Warszawa 2013.
 • Meed W., Po obu stronach muru. Wspomnienia z warszawskiego getta, przedm. E. Wiesel, Warszawa 2003.
 • Michałowska A., Szmul Jakubowicz Zbytkower, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 2-3 (162-163).
 • Michman D., O okolicznościach ustanowienia warszawskiego Judenratu. Nowy punkt widzenia, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 1 (221).
 • Micińska M., Inteligencja żydowska w Polsce od końca XIX wieku do II wojny światowej, „Midrasz” 2002, nr 5 (61), s. 6.
 • Mórawski K., Kartki z dziejów warszawskich Żydów, Warszawa 1993.
 • Najberg L., Ostatni powstańcy getta, Warszawa 1993.
 • Nalewajko-Kulikov J., Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004. 
 • Natkowska M., Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, "paragraf aryjski". Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999.
 • Odkrywanie żydowskiej Pragi, red. Z. Borzymińska, Warszawa 2014.
 • Opoczyński P., Reportaże z warszawskiego getta, przekł., red. nauk. i wprow. M. Polit, Warszawa 2009.
 • Ożarowski J., Dom Cadyka Altera na ulicy Łuckiej, „Słowo Żydowskie” 1995, nr 25-26 (103-104), s. 10.
 • Ożarowski J., Żydowska Dzielnica Północna, „Słowo Żydowskie” 1994, nr 21 (73), s. 10.
 • Paulsson G.S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1945, Kraków 2008.
 • Paziński P., Joint w czasach Zagłady, „Midrasz” 2004, nr 11 (91), s. 14.
 • Paziński P., Plac w sercu Warszawy, „Midrasz” 2007, nr 11 (127), s. 9.
 • Penkalla A., Żydowskie ugrupowania i stronnictwa polityczne w Polsce (II półrocze 1925), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1-2 (165-166).
 • Person K., Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto. 19401943, Syracuse 2014.
 • Piluk P., Odczytywanie miasta, „Słowo Żydowskie” 2008, nr 5/6/7 (421/422/423), s. 20.
 • Piluk P., Ślady Dzielnicy Północnej, „Słowo Żydowskie” 2003, nr 7/8 (293/294), s. 28.
 • Pinkes Warsze, Buenos Aires 1955.
 • Prekerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.
 • Prekerowa T., Poglądy żydowskich partii politycznych na charakter wojny według prasy podziemnej getta warszawskiego, [w:] Holocaust z perspektywy półwiecza. Pięćdziesiąta rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w dniach 29–31 marca 1993, red. D. Grynberg, P. Szapiro, Warszawa 1993.
 • Prekerowa T., Prasa getta warszawskiego jako źródło do badań stosunków polsko-żydowskich, „Kwartalnik Historii Żydów” 2009, nr 3(231), ss. 347–355.
 • Prekerowa T., Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939–1945, Warszawa 1992.
 • Przedpełski J., Hipolit Wawelberg i jego szkoła, „Słowo Żydowskie” 1994, nr 15 (67), s. 13.
 • Przedpełski J., Leo Belmont 1865–1941, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 16 (120), s. 11.
 • Przysuskier L., Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1936.
 • Ringelblum E., Kronika getta warszawskiego. 1939 – styczeń 1943, oprac. A. Eisenbach, Warszawa 1983.
 • Ringelblum E., Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej: uwagi i spostrzeżenia, wstęp i oprac. A. Eisenbach, Warszawa 1988.
 • Ringelblum E., Żydzi w Warszawie, cz. 1: Od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w r. 1527, Warszawa 1932.
 • Rogoziński S., Los pracowników żydowskich w Łodzi i w Warszawie w latach 19381943. Nota biograficzna, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1-3 (169-171).
 • Rusiniak-Karwat M., Odrodzenie Bundu w powojennej Warszawie. Życie polityczne polskich Żydów, „Słowo Żydowskie” 2011, nr 12 (478).
 • Rybicki S., Narbutta 52 (wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej), „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214).
 • Sadowska J., Izaak Gruenbaum żydowski poseł w Sejmie Drugiej Rzeczypospolitej, „Gryfita” 1997, nr 3.
 • Sakowska R., Icchak Schiper w getcie warszawskim. Działalność opiekuńcza, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 4 (216).
 • Sakowska R., Konspiracyjne seminarium Hechaluc-Dror w Warszawie (16 grudnia 1941 – 26 stycznia 1942). Notatki Icchaka Cukiermana, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 2 (206).
 • Sakowska R., Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej, październik 1939 – marzec 1943, Warszawa 1993.
 • Sakowska R., Wiadomości. ARG i raporty o zagładzie. Status Archiwum Ringelbluma w getcie szczątkowym Warszawy, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 1 (213).
 • Sakowska R., Z dziejów gminy żydowskiej w Warszawie 19181939, „Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939” 1972, z. 4.
 • Saks R., Ida Merżan, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 14/15 (274/275), s. 21.
 • Saks R., Wisna Lipszyc, „Słowo Żydowskie” 1992, nr 4 (4), s. 14.
 • Schiper I., Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1938.
 • Schiper I., Dzieje Żydów na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1795 r. do 1863 r. włącznie), [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, t. 1, I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1936.
 • Sefer Praga: mukdasz le-zecher kedoszej irenu, red. G. Weisman, Tel Awiw 1974.
 • Seidman H., Dzieje gminy żydowskiej w Warszawie, t. 2: 1820–1870, Warszawa 1939.
 • Shore M., Język, pamięć i rewolucyjna awangarda. Kształtowanie historii powstania w getcie warszawskim w latach 1944-1950, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1998, nr 3 (188).
 • Sieroszewski W., Prowokator, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214).
 • Singer B. (Regnis), Moje Nalewki, Warszawa 1993.
 • Sokołowski J., Żydowskie Nalewki, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 14 (222), s. 11.
 • Sosnowska A., Tak zwani szmalcownicy na przykładzie Warszawy i okolic (1940-1944), „Kwartalnik Historii Żydów” 2004, nr 3 (211).
 • Sport w przedwojennej Warszawie. Cykliści, Wodniacy, Piłkarze, Warszawa 2012.
 • Steinlauf M., I. L. Perec i „nowy” teatr żydowski, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3 (159).
 • Stola D., Emigracja pomarcowa, Warszawa 2000.
 • Sujecki J., Aluminium, szkło i historia, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 7 (215), s. 10.
 • Sujecki J., Fenomen Pragi, „Midrasz” 2000, nr 7-8 (39-40), s. 25.
 • Sujecki J., Odkrywanie żydowskiej warszawskiej Pragi, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 1 (209), s. 5.
 • Sujecki J., Trochę Kazimierza i szczypta Nalewek, „Midrasz” 1998, nr 4 (12), s. 20.
 • Sujecki J., Ulica książek, „Midrasz” 1999, nr 10 (30), s. 10.
 • Susid W., Cmentarz żydowski na Bródnie, „Słowo Żydowskie” 1995, nr 11 (89), s. 21.
 • Susid W., Ulica Żydowska w Starej Warszawie, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 17 (121), s. 10.
 • Szacki J., Geszichte fun di Jidn in Warsze, t. 1-3, New York 1947-1953.
 • Szacki J., Organizacja i działalność gminy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993 nr 1-2 (165-166).
 • Szarota T., Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. I)., „Kwartalnik Historii Żydów” 2000, nr 1 (193).
 • Szarota T., Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. II), „Kwartalnik Historii Żydów” 2000, nr 2 (194).
 • Szarota T., U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie, Warszawa 2000.
 • Szczepański J., Mazowsze w ogniu wojny 1920 roku, „Rocznik Mazowiecki” 2000, t. 12.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
 • Szpilman W., Pianista, Kraków 2001.
 • Szuchta R., Chłopiec z warszawskiego getta, „Midrasz” 2002, nr 2 (58), s. 17.
 • Szwarcman-Czarnota B., Pocztówka chanukowa, „Midrasz” 2000, nr 12 (44), s. 6.
 • Temkin-Bermanowa B., Dziennik z podziemia, wstęp i opr. A. Grupińska, P. Szapiro, Warszawa 2000.
 • Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z Pomocą Żydom 1939-1945, red. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Warszawa 2007.
 • Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
 • Turkow-Grudberg I., Warsze: dos wigele fun jidiszn teater, Warszawa 1956.
 • Turkow-Grudberg I., Warszewer Purimszpiler, Warszawa 1956.
 • Tyszkowa M., Eksterminacja Żydów w latach 19411943 (cz. 2), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 4 (164).
 • Warsaw before the Holocaust. A vanished world, Warszawa 2009.
 • Warsaw Ghetto Exhibition, London 1962.
 • Warszawa: the Jewish metropolis: essays in honor of the 75th birthday of professor Antony Polonsky, red. G. Dynner, F. Guesnet, Leiden – Boston 2015.
 • Warszawa na pierwszych fotografiach. Warsaw in the first photographs, red. A. Kosmulska, Warszawa 2007.
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930. 
 • Węgrzynek H., Żydzi w Warszawie przed XIX wiekiem, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Wiślicki A., Wacław Wiślicki – działacz polityczny, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 2 (158).
 • Wiśniewski T., Zagadkowy remont (W jak Warszawa), „Słowo Żydowskie” 2004, nr 7/8/9 (319/320/321), s. 28.
 • Wójcicki M., Żydowski Związek Wojskowy w getcie warszawskim – synteza, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 1 (217).
 • Wójtowski M., Pogrom czerwonych latarni w czerwonej Warszawie, „Midrasz” 1999, nr 12 (32), s. 9.
 • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. G.D. Hundert, t. 1-2, New Haven 2008.
 • Zabłotniak R., Sanatorium Towarzystwa Opieki nad Biednymi Gruźliczo Chorymi Żydami „Marpe” (1907–1924–1942), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1-2 (165-166).
 • Zalewska G., Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.
 • Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie, t. 1: Szkolnictwo, Warszawa 1907.
 • Ziemian J., Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, Warszawa 1989.
 • Żebrowski R., Budowa domu akademickiego w Warszawie i jej miejsce w dziejach warszawskiej gminy wyznaniowej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 4 (216).
 • Żebrowski R., Geneza biblioteki wielkiej synagogi na Tłomackiem, „Kwartalnik Historii Żydów” 1999, nr 1 (189).
 • Żebrowski R., Jakuba Szackiego żywot paradoksalny, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 2 (202).
 • Żebrowski R., Majer Bałaban, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 25/26 (285/286), s. 12.
 • Żebrowski R., Modernizacja czy próba podziału gminy? Batalia o mianowanie postępowego rabina w Warszawie, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 2 (218).
 • Żebrowski R., Żydowska gmina wyznaniowa w Warszawie 19181939. W kręgu polityki, Warszawa 2012.
 • Żebrowski R., Samuel Abraham Poznański, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 11 (245), s. 10.
 • Żebrowski R., Żydowska dobroczynność, „Midrasz” 2008, nr 1 (129), s. 9.
 • Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków, oprac. M. Grynberg, M. Kotowska, Warszawa 2003.
 • Żydzi w Polsce. Leksykon, red. Tomaszewski J., Żbikowski A., Warszawa 2001.
 • Żydzi w Polsce Odrodzonej, t. 1-2, I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1936.
 • Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 - 7 marca 1944), red. E. Bergman, O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.
 • Żyndul J., Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937 geografia i formy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3 (159).

 

Print