• Galasińska-Hrebenda W., Grodzisko w Mikołowie, [w:] Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966–1970, Katowice 1971.
  • Gwóźdź K., Żydzi w okresie międzywojennym, [w:] Historia Tarnowskich Gór, red. J. Drabina, Tarnowskie Góry 2000.
  • Jaworski W., Z dziejów Żydów bieruńskich, Bieruń Stary 1989. 
  • Kantyka J., Targ A., Mikołów – zarys rozwoju miasta, Katowice 1972.
  • Mikułów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski, t. VI, Warszawa 1885, ss. 414–415.
  • Prus K., Z przeszłości miasta Mikołów i jego okolicy, Mikołów 1932.
  • Walerjański D., Z dziejów Żydów na Górnym Śląsku do 1812 roku, „Orbis Interior. Pismo Muzealno-Humanistyczne” 2005, t. V.
  • Wodziński M., Cmentarze żydowskie w Mikołowie, „Słowo Żydowskie” 1999, nr 6, ss. 10–11.
  • Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w., Wrocław 1996.

 

Print