המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Korona Królestwa Polskiego (Corona Regni Poloniae)

Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae  pojęcie Korony Królestwa zaczęło być stosowane w Europie w XIII w. (Francja) jako określenie suwerennego państwa posiadającego nie tylko władcę – króla, lecz także własne prawa i historyczne terytorium. Pojęcie to powstało wraz ze wzmocnieniem władzy centralnej i kształtowaniem się grupy społecznej współuczestniczącej we władzy. Na przełomie XIII i XIV w. było ono stosowane w Niemczech, w Czechach i na Węgrzech. W Polsce pojawiło się w ostatnich latach panowania Władysława II Łokietka i – przede wszystkim – za czasów Kazimierza III Wielkiego. Wzrost świadomości państwowej i narodowej, szczególnie w okresie wojen i procesów z Krzyżakami, początków formowania się stanu szlacheckiego i nadawania mu przywilejów, przyczynił się do wprowadzenia terminu „Korona Królestwa Polskiego” do kancelarii koronnej. Czasy panowania Ludwika Węgierskiego oraz unii z Litwą i nadawania przywilejów szlacheckich doprowadziły do rozumienia K.K.P. jako podmiotu politycznego, nad którym władzę sprawował król i przedstawiciele powstającego stanu szlacheckiego. W XV w. K.K.P. zaczęła być też pojmowana jako termin przeciwstawny do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1569 r. jako człon Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcie K.K.P. w XIV–XV w. wprowadziło do świadomości zbiorowej Polaków poczucie przynależności do suwerennej wspólnoty politycznej i ustrojowej, a także kulturowej i historycznej, odrębnej od innych organizmów państwowych, posiadającej prawa do określonych terytoriów niezależnie od aktualnych granic politycznych.

Henryk Samsonowicz

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.