המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księga Wyjścia

Księga Wyjścia – gr. Éxodos, łac. Exodus, druga część bibl. Pięcioksięgu; większa jej część jest napisana prozą; obejmuje opowiadania, pouczenia, przepisy prawne i wskazania; zróżnicowanie stylu, słownictwa, brak ciągłości opowiadania wynikają z charakteru wykorzystanych źródeł oraz długiego procesu powstawania księgi. W jej obecnej formie są widoczne zaplanowana struktura i wpisanie materiału w ramy g.-hist.; wyróżnia się 3 części: opis wydarzeń w Egipcie, jako bezpośrednie przygotowanie Izraelitów do wyjścia (Wj 1,1–13,16), relację z wędrówki przez pustynię (Wj 13,17–18,27) oraz opis zawarcia przymierza, odstępstwa i jego odnowienia, różne przepisy prawa oraz wskazania dotyczące wzniesienia sanktuarium, organizacji kultu oraz realizacji tych zaleceń, tzw. perykopa synajska (Wj 19,1–40,38). G. von Rad podkreślił, że K.W. zawiera 2 niezależne tradycje: jedna mówi o wyjściu z Egiptu, druga zachowała wspomnienie o teofanii na Synaju; dostrzegając różnice między nimi, egzegeci pytają o ich wzajemną relację oraz o to, kiedy, dlaczego i przez kogo zostały połączone; historia święta (tradycja wyjścia) i objawienie prawa (tradycja Synaju) to 2 sposoby objawienia Boga w Starym Testamencie, które się łączą, uzupełniają i wyjaśniają. W odniesieniu do daty wyjścia podaje się 3 najbardziej znane hipotezy: ok. 1448 p.n.e., w okresie Tell el-Amarna (1370 p.n.e.) i, najczęściej przyjmowana — w czasie panowania lub po śmierci Ramzesa II (ok. 1304–1237 p.n.e.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.