המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Sejm Krajowy

niem. Landtag, organ władzy ustawodawczej w Galicji 1861–1914 (w okresie autonomii), z siedzibą we Lwowie; utworzony na mocy dyplomu cesarskiego z 1860 i patentu z 1861 w ramach liberalizacji stosunków w monarchii austr.; jego uprawnienia ustawodawcze obejmowały: sprawy gosp. (rolnictwo i leśnictwo, organizacja produkcji, budżet, budowa dróg itp.), stosunki między gminą a dworem, szkolnictwo, administrację, sądownictwo, sprawy kośc.; regulował kwestie rodzimej kultury, robót publ., samorządu, szkolnictwa i in.; ustawy krajowe wymagały sankcji cesarskiej; wybory przeprowadzano w systemie kurialnym (4 kurie); składał się ze 161 posłów: 12 posłów-wirylistów, wchodzących z urzędu (3 arcybiskupów lwowskich: obrządku łac., unickiego i orm., 5 biskupów katol., prezesa AU, 3 rektorów wyższych uczelni) i 149 posłów wybieranych w systemie kurialnym; wpływy w galic. S.K. miały sfery arystokratyczno-ziemiańskie; sejm sprawował ograniczoną kontrolę nad administracją rządową i samorządową; namiestnik Galicji składał mu coroczne sprawozdanie, a posłowie mieli prawo interpelacji; obradom przewodniczył mianowany przez cesarza marszałek krajowy, pierwszym marszałkiem (1861–73) był L. Sapieha, który stał na czele Wydziału Krajowego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.