המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Wiedeński kongres 1814–1815

Wiedeński kongres 1814–1815  kongres międzynarodowy mający na celu dokonanie zmian ustrojowych i terytorialnych w Europie po upadku cesarza Napoleona I; zwołany z inicjatywy zwycięzców napoleońskiej Francji — Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii, z udziałem przedstawicieli 16 głównych państw europejskich oraz wielu innych poselstw (głównie księstw i miast niemieckich); obradował w Wiedniu od IX 1814 do VI 1815. Decydowali przedstawiciele 4 mocarstw zwycięskich (austriacką delegacją kierował K. Metternich, pruską — K. Hardenberg, rosyjską — K. Nesselrode, brytyjską — R. Castlereagh, a później A. Wellington) oraz Francji (głównie dzięki talentom dyplomatycznym Ch.M. Talleyranda); niekiedy zwoływano obrady 8 państw (także Hiszpanii, Portugalii i Szwecji); powołano 10 komitetów do opracowania konkretnych postanowień. Negocjacjom towarzyszyły liczne festyny, bale, przyjęcia i koncerty. Decyzje mocarstw, przyjęte po zaciętych sporach, sprecyzowano w akcie końcowym 9 VI 1815. Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii, dokonano połączenia Belgii i Holandii, zagwarantowano Szwajcarii (powiększonej o 3 kantony) wieczystą neutralność, przywrócono władzę niektórym książętom włoskim i niemieckim obalonym w toku zwycięskich wojen rewolucyjnej i napoleońskiej Francji. Z wielkich zmian terytorialnych skorzystały zwłaszcza Prusy, które otrzymały północną część Saksonii, część Nadrenii i Westfalii, szwedzką część Pomorza Zachodniego (z Rugią), oraz Austria, której przyznano północne Włochy (z wyjątkiem Piemontu), niewielkie terytoria nad Renem i okręg tarnopolski (od Rosji); różne terytoria zamorskie (m.in. Maltę) przyznano Wielkiej Brytanii; zlikwidowano Księstwo Warszawskie i z większości jego terytoriów utworzono zależne od Rosji Królestwo Polskie (dlatego często zwane Królestwem Kongresowym) oraz należące do Prus Wielkie Księstwo Poznańskie; z Krakowa i jego okolic utworzono Wolne Miasto Kraków.

W celu umocnienia postanowień kongresu i zabezpieczenia odnowionej na nim zasady legitymizmu (uznającej za nienaruszalne prawa dynastii panujących przed zburzeniem systemu europejskiego przez Napoleona) oraz równowagi politycznej w Europie (o co zabiegała zwłaszcza Wielka Brytania i głównie dzięki czemu Francja utrzymała swoją mocarstwową pozycję) powstał sojusz monarchów, zwany Świętym Przymierzem. Kongres wiedeński opowiedział się za tłumieniem ruchów republikańsko-demokratycznych i narodowych w Europie, był reakcją na wielkomocarstwową politykę cesarza Napoleona I, a także pierwszą historyczną próbą utworzenia międzynarodowego ładu w skali kontynentu i skutecznej nad nim kontroli. Niektóre uchwały kongresu wiedeńskiego obowiązują do czasów współczesnych, np. neutralność Szwajcarii i uregulowanie statusu przedstawicielstw dyplomatycznych.

Acte du congrés de Vienne du 9 juin 1815 avec ses annexes, Vienne 1815.

W. Zajewski Kongres wiedeński i Święte Przymierze, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, red. W. Zajewski, Warszawa 1991;

Le congrés de Vienne (The Congress of Vienna), oprac. zbiorowe, Bruxelles–Paris 1964.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.