המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Wolne Miasto Gdańsk

Wolne Miasto Gdańsk – obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej; zajmowało powierzchnię 1893 km2 i liczyło ok. 366,7 tys. mieszkańców, w tym ok. 40 tys. Polaków (ok. 10%); dzieliło się na 2 powiaty miejskie (Gdańsk, Sopot) i 3 wiejskie (Gdań. Wyżyny, Gdań. Niziny, Wielkie Żuławy); status prawny, w sposób ogólnikowy i niekonsekwentny, określały odpowiednie artykuły traktatu wersalskiego, konwencje między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem (WMG) (1920, 1921) oraz konstytucja WMG (1920, zatwierdzona 1922, zmieniona 1930); władzą ustawodawczą był Sejm Gdański (Volkstag, 120 posłów, od 1930 — 72), wykonawczą — Senat WMG (20 czł. z prezydentem na czele).

Rząd polski w WMG reprezentował komisarz generalny RP (Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku); protektorat nad WMG w imieniu Ligi Narodów sprawował wysoki komisarz, który miał w pierwszej instancji rozstrzygać spory między Polską a WMG. Polsce przyznano uprawnienia m.in. do: objęcia WMG polskim obszarem celnym, prowadzenia spraw zagranicznych i ochrony interesów obywateli miasta za granicą, obowiązek obrony przed agresją zewnętrzną, zarządzania komunikacją kolejową, pocztową, telegraficzną, wojskową (składnica amunicyjna na Westerplatte), częściowego zarządzania portem (zasady korzystania z portu w Gdańsku regulowała powołana 1920 Rada Portu i Dróg Wodnych). Prawa Rzeczypospolitej były bojkotowane lub systematycznie ograniczane przez władze WMG (popierane przez Niemcy), które m.in. sprzeciwiały się osiedlaniu Polaków w Gdańsku (Niemcom nie stawiały przeszkód), utrudniały zakładanie polskich firm i towarzystw handlowych, przywóz polskich towarów, nabywanie nieruchomości i zatrudnianie obywateli polskich; znacznie ograniczono prawa Polski do korzystania z portu gdańskiego; władze gdańskie utworzyły polskie szkoły „mniejszościowe”, utrzymywane przez senat, na bardzo niskim poziomie; 26 XI 1921 Polacy powołali Macierz Szkolną w Gdańsku z zamiarem zorganizowania w WMG polskiego szkolnictwa prywatnego (1939 było ok. 150 szkół podstawowych i kilka szkół średnich, 8 gimnazjów i liceów, Wyższa Szkoła Kształcenia Nauczycieli i Politechnika Gdań.); powstawały organizacje polskie: 26 XI 1921 Gmina Polska w Wolnym Mieście Gdańsku, 1923 Partia Pol., 1926 Związek Tow. Pol. w WMG, 1933 Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, 1937 Gmina Pol.– Związek Polaków w WMG; istniały liczne organizacje społeczne, kulturalne i sportowe, m.in. założono 1922 Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, towarzystwa lud. Jedność i Oświata, Tow. Polek, Stowarzyszenie Pol.-Katol. Młodzieży, Sokół; 1925 powołano Polskie Towarzystwo Muzyczne i zorganizowano orkiestrę symfoniczną (1931 były zarejestrowane 103 organizacje pol.); ukazywało się wiele polskich czasopism, m.in.: „Gazeta Gdańska” (do 1939), „Dziennik Gdański” (1921–25), „Kurier Gdański” (1923–25), „Robotnik Gdański” (1921–25), „Związkowiec” (1922–39), „Gmina Polska” (1925–27), „Straż Gdańska”; istniały 2 polskie drukarnie (wydały ok. 3 tys. druków pol.).

Po dojściu 1933 r. w Niemczech Adolfa Hitlera do władzy Senat WMG, pod naciskiem NSDAP, coraz bardziej ograniczał uprawnienia państwa polskiego i ludności polskiej; przybierały na sile prowokacje antypolskie; rozpoczęto również likwidowanie partii opozycyjnych oraz prześladowanie Żydów; 1938 rządy polit. w WMG przeszły w ręce kierownictwa gdań. NSDAP (A. Forster); jawnie ćwiczono i organizowano oddziały hitlerowskich bojówek; 1 IX 1939 działania wojenne w Gdańsku rozpoczął atak niemiecki na Westerplatte oraz na Pocztę Polską w Gdańsku. 1 IX 1939 WMG włączono do III Rzeszy.

J. Wójcicki Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.