המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)

organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewol. Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP; ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR; ZMS prowadził indoktrynację ideol. i propagandę (kluby myśli polit.), przygotowywał kandydatów do PZPR, współorganizował akcje polit.-propagandowe, m.in. od 1960 zloty młodzieży; mobilizował młodzież do nauki i pracy zawodowej (współzawodnictwo pracy, patronat nad budową dużych przedsiębiorstw przem. i budownictwem mieszkaniowym), prowadził działalność oświat.-kult. i sport.-turyst.; działał w miejskich środowiskach młodzieży, 1957 liczył ok. 70 tys. czł., 1973 — prawie 1,3 mln; I sekr. KC: J. Lenart, M. Renke, od 1964 przewodn. ZG m.in.: A. Żabiński, B. Waligórski; organy prasowe: „Sztandar Młodych” (wspólny z ZMW), „Walka Młodych”, „Płomienie”, „Dookoła Świata”; od 1973 ZMS był czł. Federacji Socjalist. Młodzieży Pol.; 1976 współtworzył Związek Socjalist. Młodzieży Polskiej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.