המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP)

organizacja młodzieżowa, powołana 1976 w wyniku połączenia Związku Młodzieży Socjalist., Związku Socjalist. Młodzieży Wiejskiej (Związek Młodzieży Wiejskiej) oraz Socjalist. Młodzieży Wojsk. (Koła Młodzieży Wojskowej); do 1989 ideowo i politycznie podporządkowany PZPR; do 1981 wchodził w skład Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol.; działał we wszystkich środowiskach młodzieży; ZSMP prowadził indoktrynację ideol., przygotowywał kandydatów do PZPR, mobilizował młodzież do pracy zawodowej i nauki (współzawodnictwo pracy, patronat nad budownictwem mieszkaniowym oraz wielkimi inwestycjami przem.); współorganizował imprezy polit.-propagandowe, prowadził pracę oświat.-kult. i sport.-turyst.; nadzorował pracę Ochotniczych Hufców Pracy; 1990 Związek opowiedział się za ustrojem demokr.-parlamentarnym, przebudową gospodarki przy zachowaniu osłony socjalnej, szczególnie młodzieży; 1991 współtworzył Sojusz Lewicy Demokratycznej; 1976 ZSMP liczył ok. 2,5 mln czł., 1979 prawie 3 mln, 1982–88 ok. 1,5 mln, 1989 — 0,6 mln, 1991 ponad 0,1 mln, 2003 kilkanaście tys.; organy prasowe (do 1990): „Walka Młodych”, „Gazeta Młodych”, „Płomienie”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.