Język polski:

Czytanie, mówienie i pisanie w związku z przerobioną lekturą.

Tematy:

  • Szkoła
  • Świat pracy
  • Dom rodzicielski
  • Stosunek
  • Jesień
  • Cykl historyczny - wielcy Polacy
  • Polacy a Niemcy
  • Ziemia ojczysta
  • Zagadnienie chłopskie

Materiał okolicznościowy w związku z lekturą dzieci pisały opowiadania, streszczenia, wypracowania na wolne tematy pt. "Z dnia wczorajszego...". Często w czasie lekcji wydzielam 25 minut na tego rodzaju wypracowania. Dzieci chętnie piszą.

W związku z czytankami dzieci zapoznały się z wyrazami wieloznacznymi, onomatopeją, przenośnią, uosobieniem. Pogłębiły wiadomości o wyrazach bliskoznacznych i równoznacznych oraz o związkach etymologicznych. W związku z czytankami oraz na podstawie przeżyć dzieci był przeprowadzone ćwiczenia słownikowe. Gromadzono wyrazy dookoła tematów np. "Złota jesień" i "Szaruga jesienna”.

Gramatyka. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące. Podmiot i orzeczenie. Przydawka, Okolicznik. Dopełnienie. Zdanie pojedyncze i złożone. Rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek. Deklinacja rzeczownika i przymiotnika. Zaimek, przyimek, spójnik, wykrzyknik.

Rozpoznawanie form czasownikowych: osoba, czas, tryb, bezokolicznik, imiesłów.

Ortografia - rz-ź, ó-u, wyrazy z h, j, po e, s, z, zakończenie wyrazów na wski, dzki, dztwo. Przedrostek z przed h, s, sz, ę w wygłosie wyrazow. Imiesłowy na wszy, łszy. Rozłączne pisanie nie przy czasownikach i przysłówkach.

Pisanie czasowników typu nienawidzić, niedomagać, -bym, -byś, -by łącznie z czasownikami w formie osobowej.

Posługiwanie się następującym podręcznikami: "O świcie", "Ćwiczenia gramatyczne", "Ćwiczenia orograficzne" Rytlowej. 

Nauczycielka - R. Frydman

Źródło:

Biblioteka Studium Kultury i Języków Żydowskich we Wrocławiu, Sprawozdania z przerobionego materiału naukowego w I i II okresie roku szkolnego 194748, ss. 113–114.

 

Print