Wieś szlachecka, wzmiankowana 1416; własność Kałuskich; w 2. poł. XVI w. rozwój rzemiosła i handlu; prawa miejskie przed 1662, potwierdzone 1718; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); w XIX w. rozwój związany z budową traktu Warszawa–Siedlce; w okresie powstania listopadowego rejon bitew 2 IV i 10 VII 1831, punkt werbunkowy podczas powstania styczniowego 1863–64; w okresie międzywojennym duże skupisko Żydów (ok. 74% mieszk.); rozwój przemysłu garbarskiego; 11–12 IX 1939 pod K. walki 1. Dywizji Piechoty Legionów Pol. pod dowództwem gen. W. Kowalskiego z niem. dywizją pancerną; podczas okupacji niem. 2 getta: 1941–42 i 1942 (łącznie ok. 8 tys. osób w większości wywiezionych do ośrodka zagłady w Treblince); K. zniszczony w ok. 85%, po wojnie odbudowany.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print