Wczesnośredniowieczny gród przy przeprawie przez Wissę, na trakcie z Mazowsza do Prus i Grodna; prawa miejskie 1466; miasto książęce, potem król.; w XVI w. siedziba powiatu i sądu ziemskiego; XVI–XVII w. wytapiano tu rudę darniową; po wojnie pol.-szwedzkiej 1655–60 upadek miasta; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); w XIX w. roln. charakter miasta; 1870 utrata praw miejskich; w okresie międzywojennym drobne zakłady przem., gł. spoż.; dużą część mieszkańców R. stanowiła ludność żydowska (w połowie XIX w. ok. 40% ogółu mieszkańców, a na pocz. XX w. ponad 50%); podczas II wojny świat., 1939–41 pod okupacją sowiecką, 1941–45 pod okupacją niem. — wcielony do III Rzeszy; podczas wojny niem.-sowieckiej Niemcy, po wkroczeniu do R. 23 VI 1941, inspirowali pogrom miejscowej ludności żydowskiej, której część została zamordowana; ogółem w okresie okupacji niem. w R. zginęło 800–1000 Żydów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print