W XI w. gród i podgrodzie na skrzyżowaniu dróg handlowych z Krakowa, Wielkopolski i Śląska na Ruś. Pierwsza wzmianka o Radomsku pojawiła się w 1243 roku. Należało do księstwa sieradzkiego. Prawa miejskie otrzymało przed 1266 roku. W 1339 przyłączone do Korony. W latach 1382 i 1384 zjazdy w sprawie sukcesji tronu po Ludwiku Węgierskim. W XIV w. siedziba powiatu, od XV w. starostwo grodowe.

Radomsko stanowiło ważny ośrodek handlowo-rzemieślniczy (tkactwo, szewstwo). W 1626 r. splądrowane i spalone przez oddział lisowczyków. W XVIII w. znane z produkcji kaszy. W drugiej połowie XVIII w. częściowo odbudowane. Od 1793 r. w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W XIX w. rozwijało się rzemiosło i handel (zwłaszcza zbożem). Od 1846 r. połączenie kolejowe, w drugiej połowie XIX w. rozwój przemysłu (m.in. fabryka mebli). Od 1862 swobodne osiedlanie się Żydów (od 1643 przywilej de non tolerandis Judaeis). Od połowy XIX w. Radomsko było znanym ośrodkiem chasydzkim skupionym wokół cadyka — rabina Salomona Rabinowicza (1939 ok. 13 tys. Żydów — ok. 55% mieszkańców). W drugiej połowie XX w. silny ośrodek radykalnego ruchu ludowego. W czasie I wojny światowej urządzenia fabryczne wywieziono do Rosji, a urządzenia miejskie uległy zniszczeniu. W okresie międzywojennym dynamiczny rozwój Radomska (przemysł drzewny, metalowy, spożywczy). Podczas okupacji niemieckiej, w 1939 r. obóz przejściowy dla jeńców polskich. Utworzono 2 getta — 1940–42 i 1942–43 (łącznie ok. 18 tys. osób, w większości wywiezionych do ośrodka zagłady w Treblince).

Radomsko było jednym z silniejszych ośrodków Polskiego Państwa Podziemnego (Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne) oraz rejon działalności oddziałów partyzanckich. W wyniku ataku 7–8.08.1943 r. na miejscowe więzienie oddział AK pod dowództwem por. S. Sojczyńskiego uwolnił ponad 50 osób (w tym 41 członków AK). W okresie 1945–1946 deportacje przez NKWD członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR. Rejon działalności organizacji antykomunistycznych, m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 19–20.04.1946 jego oddziały rozbiły miejscowe więzienie UB, uwalniając 57 osób.

Do 1975 r. i od 1999 miasto powiatowe. W pobliskich Kobielach Wielkich w 1867 r. urodził się Władysław Reymont.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print