Miasto powstało we wczesnym średniowieczu na pograniczu polsko-ruskim. Historia najstarszego i najważniejszego niegdyś grodu na Podlasiu sięga XI wieku. Drohiczyn jako osada istniał znacznie wcześniej, o czym świadczą znaleziska na terenie miejscowego grodziska, a także znajdujące się w okolicy kurhany z VII-XI wieku. Pierwsza zapisana wzmianka o Drohiczynie pochodzi sprzed 1142 roku. W 1181 r. powstało samodzielne księstwo drohickie. Gród założony został w I połowie XI w. przez ludność ruską. Nazwa miasta wywodzi się od ruskiego imienia Drogit lub od miejsca położonego przy drodze.
W 1253 r. w Drohiczynie odbyła się koronacja jedynego króla w dziejach Rusi: Daniela Romanowicza, prawnuka Bolesława Krzywoustego. Następnie na kilka wieków, Drohiczyn stał się stolicą województwa podlaskiego, które początkowo należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od czasów Unii Lubelskiej – do Korony.

Prawa miejskie uzyskał Drohiczyn w 1498 r. od wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka. Miasteczko dzięki znakomitemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych było ważnym ośrodkiem i rozwijało się aż do czasów zaborów.
Największy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVI. Na początku XVII w. Drohiczyn mógł się szczycić trzema kościołami, pięcioma cerkwiami oraz czterema klasztorami. Miasto posiadało również szpital, aptekę i szkołę. Rozwój Drohiczyna został zahamowany przez potop szwedzki. W XVIII w. odnowiono i odbudowano drohiczyńskie kościoły i klasztory, które do dziś zachowały swój osiemnastowieczny charakter. Drohiczyn był wtedy znany  z wysokiego poziomu kształcenia m.in. w szkółce prowadzonej przez franciszkanów czy w jezuickim Collegium Nobilium.
Drohiczyn najbardziej podupadł w wieku XIX. Stał się drugorzędnym miasteczkiem bez perspektyw. Liczba mieszkańców z ok. 2000 w 1775 r. zmniejszyła się do 835 w 1857 roku. Na początku XX w. napływ Żydów spowodował wzrost liczby ludności ponownie do ok. 2000 osób. Drohiczyn został zniszczony podczas II wojny światowej, głównie z powodu przebiegającej przez miasto w latach 1939-1941 granicy radziecko-niemieckiej.
Dziś miasto jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, znaną miejscowością turystyczną. Liczy ok. 2500 mieszkańców. Od 1991 r. Drohiczyn jest także siedzibą katolickiej diecezji. Obecnie w mieście znajdują się ty trzy kościoły rzymskokatolickie i jedna cerkiew prawosławna.
 

Print