Średniowieczny gród kasztelański, wzmiankowany 1222; w XIV w. należał do Piastów śląskich; ośrodek górniczo-hutniczy; od 1327 pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 w monarchii Habsburgów, od 1742 w państwie pruskim (niem. nazwa Nikolai); prawa miejskie 1547; XVI–XVII w. ważny ośrodek handlu bydłem na drodze z Mołdawii i Ukrainy na Śląsk i Morawy; od 1853 połączenie kol.; w XIX w. rozwój przemysłu (m.in. Huta Waltera 1856, Huta Mikołowska ok. 1850); ośrodek pol. ruchu wydawniczego (m.in.: 1845 drukarnia T. Nowackiego, od 1875 wydawnictwa K. Miarki); udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919–21; w wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku, od 1922 w granicach Polski. W czasie okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy, m.in.: 17 IX 1939 Niemcy rozstrzelali kilkunastu byłych powstańców śląskich, zał. 3 oddziały robocze jeńców sowieckich obozu w Łambinowicach i Cieszynie. W 1975 do M. włączono w.: Borowa Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice, 1991 — Bujaków; od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print