Fabryka wyrobów metalowych „A. M. Szpiro” usytuowana przy ul. Brzeźnickiej (obecnie ul. 16 Stycznia). Założył ją w 1912 r. Abram Mosze Szpi­ro. Fabryczka posiadała następujące bu­dynki: halę produkcyjną – budynek parterowy, murowany, o dachu dwuspa­dowym, krytym papą (zachowany); ma­gazyn – budynek parterowy, murowa­ny, z dachem dwuspadowym, krytym papą (zachowany); kuźnię – budynek parterowy, murowany (rozebrany); 2 magazyny drewniane, parterowe (roze­brane).

Początkowo fabryka nazywała się mechaniczną wytwórnią łańcuchów że­laznych. Napęd z 3 silników elektrycz­nych. W latach 1936–1939 fabryczka posiadała następujące maszyny: 3 prasy mechaniczne, młot sprężynowy, mecha­niczny, nożyce mechaniczne, maszyna do skręcania drutu na ogniwa, maszy­na do zawijania zawiasów, prasy ręcz­ne, wiertarki. Fabryczka produkowała: okucia meblowe i okienne, zgrzebła, łańcuchy, piece angielskie z blachy, wentylatory. Prócz tego w latach 1938–1939 wyrabiano tu również papę. Za­trudnionych było około 30–40 osób na 1 zmianą.

W okresie drugiej wojny światowej fabryczka została przejęta przez Niem­ców, a w 1942 r. unieruchomiona. W 1944 r. przeniesiono tu z Ostrowca fabryczkę papy. Obecnie mieści się tu Radomszczańskie Przedsiębiorstwo Me­talowe Przemysłu Terenowego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie tekstu Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce wydawanego od 1958 r., za zgodą Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Print