Archiwum Akt Nowych

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

tel: (22) 58 93 118 fax: 58 93 001

e-mail: [email protected] www.aan.gov.pl

nr zespołu: 1378 / 0 Karta: A

Urząd Wojewódzki Kielecki lata 1920-1938

Urząd Wojewódzki Kielecki jako organ administracji ogólnej II instancji powstał na mocy ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku. Obszar byłego woj. kieleckiego objął w zasadzie tereny byłej guberni kieleckiej i radomskiej z lat 1867-1916. W jego skład wchodziło 16 powiatów: będziński, częstochowski, iłżecki z siedzibą w Wierzbniku, jędrzejowski, kielecki, konecki, kozienicki, miechowski, olkuski, opatowski, opoczyński, pińczowski, radomski, sandomierski, stopnicki z siedzibą w Busku i włoszczowski. W 1927 z części powiatu będzińskiego, utworzono nowy powiat zawierciński, zaś w kwietniu 1939 roku terytorium województwa zmniejszyło się z powodu wyłączenia części powiatów koneckiego i opoczyńskiego, które weszły w skład województwa łódzkiego. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 listopada 1919 roku. W zakres działania wojewody wchodziły sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji sądowej, wojskowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej i pocztowo-telekomunikacyjnej oraz spraw zastrzeżonych do kompetencji urzędów ziemskich. Struktura urzędu ulegała zmianie i ostatecznie ustaliła się dopiero w latach trzydziestych. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność urzędu. 3 IX 1939 urząd został ewakuowany.

Zawartość: Wydział Społeczno-Polityczny: strajki, związki zawodowe, partie i stronnictwa polityczne (w tym komunistyczne) na terenie województwa - sprawozdania sytuacyjne, materiały informacyjne, korespondencja, wykazy, 1925-1939, sygn. 267/I, t.1-39, 267/II, t.1-25; Starostwo w Olkuszu: inwigilacja osób podejrzanych o przynależność do organizacji komunistycznych i socjalistycznych - notatki, meldunki, 1920 -1939, sygn. 267/III, t.1-7; Starostwo w Będzinie: informacje o działalności KPP, PPS-Lewicy i PPS, 1920-1937, sygn.267/III, t.8,9; Starostwo w Częstochowie: informacje o działalności KPP, KZMP, PPS i TUR, 1931-1939, sygn. 267/III, t.10,11; Starostwo w Kielcach: informacje o działalności KPP, KZMP, związków zawodowych i organizacji żydowskich, 1920-1937, sygn. 267/III, t.12-18.

Print