• Adamczyk-Garbowska M., Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót, Lublin 1994.
 • Bałaban M., Żydowskie Miasto w Lublinie, Lublin 1991.
 • Buber M., Gog i Magog, Kronika chasydzka, Warszawa 1999.
 • Dos buch fun Lublin: zichrojnes, gwijes-ejdes un materialn ibern lebn, kamf un martirertum fun Lubliner jidiszn jiszew, red. M. Litwin, M. Lerman, Paris 1952.
 • Czerkawski A., Dunin-Wąsowicz M., Majdanek, Warszawa 1969.
 • Enciklopedija szel Galujot, t. 5: Lublin red. N. Blumental, M. Korzen, Jeruszalajim – Tel Awiw 1957.
 • Fiszman-Sznajdman R., Mój Lublin, Warszawa 1989.
 • Glatstein J., Kiedy Jaś pojechał, „Akcent” 1998, nr 4.
 • Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie, Lublin 2008.
 • Kubiszyn M., Żuk G., Adamczyk-Garbowska M., Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Podręcznik dla nauczycieli, Lublin 2003.
 • Kuwałek R., Szlakiem pamięci Żydów lubelskich, Lublin 2001.
 • Kuwałek R., Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2007.
 • Kuwałek R., Wysok W., Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 • Langer J., 9 bram do tajemnic chasydów, Kraków 1988.
 • Lublin, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, red. Sh. Spector, G. Wigoder, t. 2, Jerusalem – New York 2001, ss. 752–756.
 • Lublin, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin: enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-sznija, red. A. Wein, B. Freundlich, W. Orbach, Jeruszalajim 1999, ss. 13–38.
 • Majdanek: obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, wstęp, wybór i oprac. M. Grudzińska, Lublin 2011.
 • Majdanek w świetle faktów i dokumentów,Kraków 1945.
 • Majdanek w świetle faktów i dokumentów, [Poznań 1945].
 • Majdanek 1941–1944: praca zbiorowa, red. T.  Mencel, Lublin 1991.
 • Mandelsberg-Schildkraut B., Mechkarim le-Toldot Jehude Lublin, Tel Awiw 1965.
 • Marczuk J., Radni Lublina w latach 19191939, Lublin 1997.
 • Mikulski Z., Tamten Lublin, Lublin 1975.
 • Murawska-Gryń Z., Gryń E., Majdanek, Lublin 1984.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945,  red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.
 • Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 • Radzik T., Uczelnia mędrców Lublina, Lublin 1994.
 • Radzik T., Żyli z nami, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
 • Radzik T., Śladkowski W., Wójcikowski G., Wójcikowski W., Lublin. Dzieje miasta, t. 2, Lublin 2000.
 • Rajca Cz., Majdanekconcentration camp, Lublin 1983.
 • Riabinin J., Z dziejów Żydów lubelskich, Lublin 1936.
 • Schneiderman S. L., Stary Lublin, „Midrasz” 1999, nr 7–8, ss. 82–84.
 • „Scriptores” 2003, nr 1 (numer monograficzny poświęcony historii i kulturze Żydów lubelskich).
 • „Scriptores” 2003, nr 2 (numer monograficzny poświęcony historii i kulturze Żydów lubelskich).
 • „Scriptores Scholarum” 1998, nr 1. Pamięć – Miejsce – Obecność (numer monograficzny).
 • Tec N., Suche łzy. Opowieść o utraconym dzieciństwie, Warszawa 2005.
 • Trzciński A., Stary cmentarz żydowski w Lublinie, Warszawa 1987.
 • Trzciński A., Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Trzciński A., Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Lublin 1996.
 • Wajs K., Wajs S., Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.
 • Wajs S., Izba Pamięci Żydów Lublina – przewodnik, Lublin 1990.
 • Wajs S., Stary cmentarz w Lublinie przy ulicy Siennej i Kalinowszczyzna, Warszawa 1987.
 • Wajs S., Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny światowej – fragment wspomnień, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Lublin 1996.
 • Wiśniewska A., Majdanek das Lubliner Konzentrationslager, Lublin 1997.
 • Zętar J., Żurek E., Żurek S., Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, Lublin 2006.
 • Zieliński K., W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998.
 • Zieliński K., Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej, „Słowo Żydowskie (Dos Jidysze Wort)” 1995, nr 17.
 • Zieliński K., Żydzi Lubelszczyzny 19141918, Lublin 1999.
 • Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Lublin 1996.
 • Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1, red. T. Radzik, Lublin 1995.
 • Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, red. T. Radzik, Lublin 1998.

 

Print