Deklaracja dostępności Serwisu tematycznego Wirtualny Sztetl

Muzeum Historii Żydów Polskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu tematycznego Wirtualny Sztetl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć,
 • nieprawidłowa struktura nagłówków na wybranych podstronach,
 • problemy z kontrastem,
 • brak mechanizmu pomijania bloków,
 • błędy walidacji HTML/CSS

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Dylewski
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 22 37 93 364

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 22 25 00 140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nawierzchnia wokół budynku wykonana jest z kamiennej kostki, która może sprawiać trudność w dojściu do budynku osobom poruszającym się na wózkach oraz za pomocą kul i balkoników. Przy wejściu głównym od strony ulicy Zamenhofa zamontowany jest sygnalizator dźwiękowy umożliwiający samodzielne wejście do budynku i otwarcie szerokiego i dostępnego wejścia. Po wejściu do budynku należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 stopni. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy budynku. W budynku znajduje się stanowisko kontroli zwiedzających, przez jedną z bramek może przejechać osoba na wózku.

W budynku wszystkie przestrzenie dostępne są dla osób poruszających się na wózkach: korytarze są odpowiedniej szerokości, windy prowadzą do wszystkich pięter. Informacja kierunkowa jest kontrastowa, oznaczenia pięter są kontrastowe, wypukłe i w alfabecie Braille’a.

W budynku zainstalowane są stacjonarne pętle indukcyjne w kasie nr 1, sali dydaktycznej nr 2 na poziomie 1, sali konferencyjnej A na poziomie 1, w Audytorium i Miejscu edukacji rodzinnej "U króla Maciusia". Są również naszyjne pętle indukcyjne, które są wykorzystywane podczas oprowadzania z przewodnikiem.

Na parkingu od strony ulicy Anielewicza wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z miejsca parkingowego, należy podjechać samochodem do szlabanu, wezwać ochronę przyciskiem lub poczekać na pracownika ochrony, który sprawdzi, czy osoba posiada uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do 29 marca 2024 w godz. 8:00-18:00 zapewniamy w muzeum dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Przejdź do wideotłumacza polskiego języka migowego >>

Od 1 kwietnia 2024 zamiast usługi zdalnego tłumacza PJM będziemy oferować pomoc kasjera posługującego się polskim językiem migowym. Pracownik będzie dostępny w kasach muzeum w środy w godz. 10:30-16:00.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.