Przedsięwzięcia i innowacje

W XIX i XX wieku dość znaczny był udział akulturującej się i asymilującej żydowskiej burżuazji w rozwoju gospodarki kapitalistycznej i przemysłu na ziemiach polskich. Trudności gospodarcze i rosnąca niechęć do Żydów w latach 80. XIX wieku zapoczątkowały falę masowej emigracji, głównie do Stanów Zjednoczonych, gdzie niektórzy Żydzi z ziem polskich zrobili duże kariery. Jako imigranci pragnący znaleźć miejsce w społeczeństwie i zdobyć uznanie otoczenia, Żydzi często angażowali się  w nowe, rodzące się dopiero branże przemysłu i biznesu, wykazując się przy tym innowacyjnością
i przedsiębiorczością. Inną grupę innowatorów stanowili naukowcy – nauka, zwłaszcza nauka ścisła, dla niektórzy Żydów stanowiła również obszar, w którym nie istniały podziały narodowościowe i religijne, w którym rządziły idee uniwersalne, ogólnoludzkie.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.