Społeczność żydowska w Boleszkowicach (niem. Fürstenfelde) była przez całe swoje dzieje bardzo niewielka. Na początku XIX w. mieszkało tu 17 Żydów, co stanowiło 1,6% ogółu mieszkańców (1022). W połowie XIX w. liczba Żydów zwiększyła się do 29. Wówczas też, w 1853 r., powstał cmentarz żydowski, stanowiący do dziś najbardziej widoczną pamiątkę społeczności żydowskiej w Boleszkowicach. Niewielka wspólnota miała zapewne charakter handlowy, może częściowo rzemieślniczy, nastawiony na obsługę rolniczego otoczenia.

W drugiej połowie XIX w. Żydzi z Boleszkowic prawdopodobnie nie stanowili wyodrębnionej społeczności, przynależąc do istniejącej od 1830 r. gminy wyznaniowej w Kostrzynie (Küstrin). Ostatnia wzmianka o nich pochodzi z 1871 r. – było ich nadal 29, a Boleszkowice przeżywały wtedy apogeum liczebności mieszkańców, osiągając 2246 mieszkańców. Potem jednak nastąpił regres, a w ślad za nim spadek liczebności mieszkańców do 1530 w 1939 roku. Można przypuszczać, że wśród tych, którzy wyemigrowali byli też żydowscy mieszkańcy Boleszkowic, bowiem o miejscowości – także w kontekście gminy w Kostrzynie – nie wspomina Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland (Berlin 1933). Osób urodzonych w Boleszkowicach nie ma także w bazie Yad Vashem. 

Bibliografia

Drukuj