W okresie międzywojennym działało w Bodzentynie Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Wśród Żydów „Kultura” (1935–1936), które w swym statucie przewidywało „kursy dla analfabetów, kursy historii i literatury żydowskiej z dziedzin przyrodoznawstwa i nauk społeczno – ekonomicznych, wycieczki, chór, odczyty, itp.”[1.1]. Towarzystwo prowadziło kursy dokształcające na poziomie szkoły powszechnej, bibliotekę oraz sprowadzało do osady teatry amatorskie[1.2]. Bodzentyńscy Żydzi mogli dzięki nim podziwiać sztuki: „Miriam i Judasz”, „Sprzedanie Józefa”, „Der Dybuk”, czy też „Der Jidiszer Hamlet”[1.3].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), SPK I (Starostwo Powiatowe Kieleckie I), sygn. 477, nlb.; APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), UWK I (Urząd Wojewódzki Kielecki I), sygn. 3167, k. 341-359.
  • [1.2] R. Renz, Aktywność społeczno-kulturalna żydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich w XIX i XX w., [w:] Aktywność społeczno-kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w., red. M. Meducka i R. Renz, Kielce 1995, s. 25.
  • [1.3] A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto i osada. Prawa miejskie ich nabycie, utrata i próby odzyskania, mps., Bodzentyn 1987, s. 218.