• Archiwum Państwowe w Białymstoku, Materiały Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: sygn. 77, 101;
 • Teki Jana Glinki: sygn. 107, 117, 195;
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Przywilej regulujący status społeczności żydowskiej w Białymstoku, nadany przez Stefana Mikołaja Branickiego w 1692 r. (odpis z dokumentu w Kamerze Wojny i Domen z 1802 r.);
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Księga Urodzonych Okręgu Bożniczego w Białymstoku;
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny, sygn. 782 – Wniosek białostockiej Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej o rewindykację posiadłości należących do byłej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej: synagogi w Knyszynie, w Sokółce przy ul. Szkolnej oraz w Białymstoku przy ul. Pięknej 3. Decyzja odmowna Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku z dn. 14.04.1948 roku.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 1920–1939, sygn. 143 – Pismo Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 28.02.1934 roku do Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Białymstoku, w którym synagogę przy ul. Sienkiewicza uznaje się za zabytek, wykazujący cechy poźnobarokowej architektury XVIII wieku.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Sąd Okręgowy, w Białymstoku, Wydział Hipoteczny, sygn. 200 – Potwierdzona w 1936 roku za zgodnością z oryginałem kopia planu sytuacyjnego szpitala żydowskiego przy ul. Warszawskiej 15 sporządzonego w 1931 roku przez W. Łuszczewskiego. Plan zawiera rozliczenie powierzchni, wykaz budynków znajdujących się w obrębie majątku oraz opis granic nieruchomości. Skala 1:500. Na kopii naniesiony jest podział nieruchomości na dwie części oraz notatka Zarządu Miejskiego w Białymstoku zatwierdzająca podział.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Sąd Grodzki w Białymstoku, sygn. Co 103/48 – Wniosek złożony z dn. 7.04.1948 roku do Sądu Grodzkiego w Białymstoku przez pełnomocnika Towarzystwa Ochrony Zdrowia przy C. K. Żydów Polskich Wojewódzkiego Oddziału w Białymstoku przy ul. Kupieckiej 30 w sprawie przyznania temu Towarzystwu nieruchomości przy ul. Fabrycznej 27.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 1944–1950, sygn. 412 – Pismo z dn. 23.04.1948 roku Wojewody Białostockiego do Ministerstwa Administracji w Warszawie z prośbą o rewizję decyzji Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku przyznającej nieruchomości przy ul. Pięknej 8, Nadrzecznej 14 oraz Jurowieckiej 7 Wojewódzkiemu Komitetowi Żydowskiemu w Białymstoku.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 1944–1950, sygn. 412 – Pismo z dn. 19.01.1946 roku Wydziału Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego do starostw powiatowych oraz prezydenta Białegostoku wzywające do zabezpieczenia mienia byłych gmin żydowskich przed dewastacją bądź przywłaszczeniem.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 1944–1950, sygn. 412 – Pismo z dn. 27.12.1945 roku Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stwierdzające, że wszystkie nieruchomości i ruchomości byłych gmin żydowskich uznane zostają za opuszczone i porzucone, gdyż gminy żydowskie nie zostały reaktywowane po okresie okupacji, a Żydowskie Zrzeszenie Religijne nie może być uznane za kontynuację gmin żydowskich.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Kolekcja powiatu białostockiego, sygn. 3Podrobnyj plan kaziennowo imenija Biełostoka /wsi i gruntów/ z 1864 r. (rękopis, wielobarwny, wym. 92.5 x 111, skala 1:8400).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 91Projekt kanalizaciji goroda Biełostoka z 1911 r. (rękopis, wielobarwny, wym. 120 x 80.5, skala 1:4 200).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 136Płan goroda Biełostoka z 1867 r. (rękopis, wielobarwny, wym. 61 X 58, skala 1:8400).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 137 – Kopia Płanu goroda Biełostoka (rękopis, wielobarwny, wym. 120 x 90,5, skala 1:4200).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 138 Plan wojewódzkiego miasta Białegostoku z 1937 r. (druk, wielobarwny, wym. 93,5 x 74, skala 1:10 000).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 139Plan der Stadt Białystok (granice getta) z 1942 r. wykonany przez Wydział Pomiarowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku (druk, wielobarwny, wym. 89.5 x 71, skala 1:10 000).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 140 – Plan Białegostoku w języku niemieckim, skala 1:10 000.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 145 Schiema wodoprowadnoj sieti goroda Biełostoka z lat 1939–1941 (rękopis, wielobarwny, wym. 93.5 x 76.5, skala 1:10 000).
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku, sygn. 146Lageplan des Kanalnetzes in Bialystok z lat 1941–1944 (rękopis, wielobarwny, wym. 75 x 52, skala 1:5000).

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Rynek Kościuszki 4, Białystok, tel. 85 743 56 03.

Drukuj