• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007.
  • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
  • Bock Ch. B., Kronika miasta Dąbrówna, Dąbrówno 2003.
  • Jasiński G., Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (263), 2009.
  • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • Meye H., Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich. 1326-1926, Warszawa-Dąbrówno 2001.
  • Sokołowski F., Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
  • Stern S., Der Preussische Staat und die Juden, cz. 1, Die Zeit des Großen Kurfürsten und Friedrichs I, 2, Akten, Tübingen 1962.
  • Stern S., Der Preussische Staat und die Juden, cz. 3, Die Zeit Friedrichs des Großen, 2, Akten, Tübingen 1971.
  • Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Łódź - Kraków 2009.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, t. 7, 2002.
Drukuj