W XIII w. książęca osada targowa, wzmiankowana 1257; prawa miejskie ok. 1307 (w końcu XIII w.); własność Zarębów, od XVII w. — Radolińskich; lokalny ośrodek rzemieślniczo-handlowy; podupadł po wojnach polsko-szwedzkich w poł. XVII w.; 1793–1919 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.), miasteczko o charakterze roln.; od końca XIX w. rozwój przemysłu, głównie spożywczego; od 1875 pierwsze połączenie kolejowe (później ważny węzeł kolejowy); udział mieszkańców w powstaniach wielkopol. 1848 i 1918–19. W czasie okupacji niem., 1939–45 wcielony do III Rzeszy, ponad 8,2 tys. mieszkańców wysiedlono do GG lub wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec; ośrodek konspiracji AK (m.in. dywersja kol.); 1945 deportacje członków polskiego podziemia przez NKWD w głąb ZSRR; 1945–49 w Jarocinie i powiecie działalność organizacji antykomunistycznych. W 1887–1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj