• Dąbrowska D., Zagłada skupisk żydowskich w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 13–14.
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1904–1908.
  • Kawski T., Inwentarze gmin żydowskich z terenu centralnej i zachodniej Polski w okresie międzywojennym (19181939), cz. 1, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2008, nr 1.
  • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998.
  • Makowski K. A., Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków 1965.

 

Drukuj