• Barran F. R., Städte-Atlas Pommern, Leer 1993.
 • Dzieje Kołobrzegu (X-XX wiek), red. Lesiński H., Poznań 1965.
 • Dziemba R., Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1990, Kołobrzeg 2006.
 • Fünfundzwanzigster Jahresbericht über die Verwaltung des Jüdischen Kurhospitals im Sool- und Seebade, Kolberg 1898-1899.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, oprac. B. Schlesinger, Berlin 1933.
 • Gasztold T., Kroczyński H., Rybicki H., Kołobrzeg. Zarys dziejów, Poznań 1979.
 • Grabski A., Rykała A., Żydzi w Polsce 1944-2010, [w:] Atlas historii Żydów polskich, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010, ss. 393-421.
 • Gut P., Grzelak J., Macholak J., Materiały źródłowe do historii Żydów przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
 • „Halte fern dem ganzen Land jedes Verderben...”. Geschichte und Kultur der Juden in Pommern, Hildesheim-Zürich 1995.
 • Historia Pomorza, t. 1: Do roku 1466, cz. 1, red. G. Labuda, Poznań 1969.
 • Historia Pomorza, t. 1: Do roku 1466, cz. 2, red. G. Labuda, Poznań 1969.
 • Historia Pomorza, t. 2: Do roku 1815, cz. 1, red. G. Labuda, Poznań 1976.
 • Historia Pomorza, t. 2: Do roku 1815, cz. 2, red. G. Labuda.,  Poznań 1984.
 • Historia Pomorza, t. 2: Do roku 1815, cz. 3, red. G. Labuda,  Poznań 2003.
 • Historia Pomorza, t. 3: 1815-1850, cz. 1: Gospodarka, społeczeństwo, ustrój, red. G. Labuda, Poznań 1993.
 • Historia Pomorza, t. 3: 1815-1850, cz. 2: Zagadnienia polityczne, red. G. Labuda. Poznań 1996.
 • Kolberg, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 10, Berlin 1934.
 • Kolberg, [w:] Jewrejskaja Encykłopedia, t. 9, Sankt-Pietiersburg 1905–1918.
 • Kolberg, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, red. S. Spector, t. 2, New York 2001.
 • Kolberg (Hinterpommern), [w:] Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 2, Gütersloh 2008, szp. 2258-2260.
 • Kroczyński H., Dawny Kołobrzeg, Kołobrzeg 1997.
 • Kroczyński H., Twierdza Kołobrzeg, Warszawa-Kołobrzeg 1997.
 • Kroczyński H., Kołobrzeska Księga Poległych w drugiej wojnie światowej, Kołobrzeg 2005.
 • Kroczyński H., Kronika Kołobrzegu, Kołobrzeg 2005.
 • Leciejewicz L., Kołobrzeg w czasach Bolesława Krzywoustego, Kołobrzeg 1990.
 • Meirtchak (Majerczak) B., Żydzi – żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001.
 • Noc Kryształowa w Kolbergu, [w:] Informacje Kołobrzeg – MiastoKołobrzeg.pl [online], http://miastokolobrzeg.pl/historia/7127-noc-krysztaowa-w-kolbergu.html [dostęp: 19.11.2013].
 • Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. J. M. Piskorski, Szczecin 1999.
 • Rębkowski M., Początki i rozwój miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Świadectwo archeologii, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, ss. 147-160.
 • Ruprecht T. M., Das jüdische Kurhospital in Kolberg 1874-1938, „Beiträge zur Geschichte Westpreussens“ 1985, nr 9, ss. 353-365
 • Salinger G., Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, t. 2, New York 2006, ss. 491-507.
 • Poppe K., Führer durch das See-, Sol- und Moorbad Kolberg, Kolberg 1910.
 • Stern S., Der Preußische Staat und die Juden, t. 1-4, Tübingen 1962-1975
 • Szudra D., Obraz demograficzny ludności żydowskiej w Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1939, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007, ss. 315-354.
 • Szukała M., Antysemityzm w służbie archiwalnej III Rzeszy na przvkładzie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Aryjskość jako warunek dostępu do zasobu archiwalnego w świetle przepisów i praktyki w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1933–1945, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński , Warszawa 2007, ss. 295-304.
 • Völker J., Geschichte der Stadt Kolberg, Leichlingen 1964.
 • Wilhelmus W., Geschichte der Juden im Pommern, Rostock 2004.
 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007.
Drukuj