Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. Głównym jego celem jest działanie na rzecz upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej bądź kulturowej; przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka; podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego - monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia. Prezesem Stowarzyszenia jest Bogdan Białek.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
ul. Paderewskiego 40
25-502 Kielce
tel. 41 343 28 40
http://www.jankarski.org.pl
 

Drukuj