Wieś wzmiankowana w końcu XIII w.; miasto lokowane przed 1404, nie rozwijało się; od XVII w. zamieszkiwali tu prawdopodobnie Żydzi. Od poł. XVIII w. rozwój sukiennictwa związany z przybyciem do Ostrowa około 100 sukienników ze Śląska. Od 1793 r. w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.); w 2. połowie XIX w. rozwój przemysłu włókienniczego związany z uruchomieniem 1875 linii kolejowej; 1874–76 miejsce uwięzienia arcybiskupa M. Ledóchowskiego; 31 XII 1918, podczas powstania wielkopolskiego 1918–19, miasto wyzwolone przez powstańców z Ostrowa. W okresie międzywojennym ośrodek przemysłowo-handlowy. W czasie okupacji niemieckiej 1939–45 wcielony do III Rzeszy, większość Żydów wysiedlona do gett w GG. W latach 1942–44 obóz pracy wychowawczej dla Polaków i Żydów; ośrodek konspiracji AK (m.in. wysadzenie budynku Arbeitsamtu, likwidacja starosty R. Eckera) i NOW-NSZ; 1945–46 deportacje ludności cyw. i członków pol. organizacji niepodległościowych przez NKWD w głąb ZSRR. W 1856–1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj