Wieś wzmiankowana 1342 i 1415; od 1793 w zaborze prus., od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1807 właściciel I. Starzyński sprowadził do Ozorkowa grupę rzemieślników, a zawarta z nimi umowa o warunkach osiedlania się i produkcji rzem. stała się wzorem dla innych pryw. osiedli fabrycznych regionu łódzkiego; prawa miejskie 1816; do 1830 jeden z największych ośrodków włókienniczych w Królestwie Pol. — fabryki, liczne warsztaty, chałupnicza produkcja sukna; 1822 uruchomiono duże zakłady włókiennicze (przędzalnia wełny, bawełny, tkalnia); od 1925 połączenie kolejowe. W czasie okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy; 1941–42 getto (ok. 3 tys. osób, wywiezieni do getta w Łodzi i do ośrodka zagłady w Chełmnie).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj