• 400 lat Ostrowca Świętokrzyskiego 15971997. Materiały z konferencji naukowej 18 listopada 1994 r., Ostrowiec Świętokrzyski 1994.
 • Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 17721868, Lwów 1916.
 • Banaszek M., Osadnictwo do końca XVI wieku, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Banaszek M., Ostrowiec i okolice w latach 18641914, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Banaszek M., Republika Ostrowiecka, „Mówią Wieki” 1976, nr 4.
 • Banaszek M., Republika Ostrowiecka. Z dziejów rewolucji 19051907 roku w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1980.
 • Bastrzykowski A., Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy, Kraków 1939.
 • Bąbel J. T., Pradzieje rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Brociek W. R., Fabryki żelazne w Kuźni, [w:] Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Brociek W. R., Okres II wojny światowej, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Brociek W. R., Penkalla A., Renz R., Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Brociek W. R., Piwek J., Od rozbiorów do uwłaszczenia, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Brociek W., Ostrowiec Świętokrzyski i okolice, cz. 1, Kielce 1997.
 • Bursztyn J., Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w., [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985.
 • Chodakiewicz M. J., Żydzi i Polacy 19181955: współistnienie, zagłada, komunizm, Warszawa 2000.
 • Czarnecki R., Wyżyna sandomierska. Część wschodnia, t. 1, Warszawa 1996.
 • Doktór J., Hofstein Izrael Icchak z Kozienic, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.
 • Eisler J., Rok 1968: Żydzi, antysemityzm, emigracja, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura - społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Eliasberg A., Legendy Żydów polskich, Kraków 2004.
 • Geshuri M. S., Ostrowiec. A Town between Two Rivers, [w:] Ostrowiec. A Monument on the Ruins of an Annihilated Jewish Community, red. G. Silberberg, M. S. Geshuri, Tel Aviv [1971].
 • Gołębiowski J., Geneza COP i rozwój przemysłu wojennego w Polsce w latach 19361939, [w:] W pięćdziesięciolecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu, 2526 kwietnia 1988 roku, Kraków 1991.
 • Guldon Z., Dzieje Ostrowca w końcu XVI i XVII wieku, [w:] 400 lat Ostrowca Świętokrzyskiego 15971997. Materiały z konferencji naukowej 18 listopada 1994 r., Ostrowiec Świętokrzyski 1994.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVIXVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
 • Guldon Z., Lokacja i dzieje miasta w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Jubileuszowy rocznik diecezji sandomierskiej 2000, red. A. Kończak, L. Siwecki, S. Lis, Sandomierz 2001.
 • Kamienna, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, t. 3, Warszawa 1882.
 • Kotasiak W., Ocalić od zapomnienia, [w:] Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Kotasiak W., Wiek pełen wydarzeń, [w:] Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Kowalski J., Środowisko geograficzne, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Kowalski W., Dzieje kościelne Ostrowca Świętokrzyskiego do końca XVII wieku, [w:] 400 lat Ostrowca Świętokrzyskiego 15971997. Materiały z konferencji naukowej 18 listopada 1994 r., Ostrowiec Świętokrzyski 1994.
 • Kubicki R., Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Kuczyński J., Osada kultury amfor kulistych w Ostrowcu Św., pow. Opatów, „Wiadomości Archeologiczne” 1960, t. 28.
 • Kurek E., Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 19391945, Lublin [b. r. w.].
 • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, red. J. Kleczyński, F. Kluczycki, Kraków 1898.
 • Massalski A., Dzieje Ostrowca. Od czasów najdawniejszych do końca XIX wieku, [w:] Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Matusak P., Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 19391945, Warszawa 1976.
 • Mencel T., Galicja Zachodnia 17951809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976.
 • Milstein L., The Annihilation of a Jewish Community, [w:] Ostrowiec. A Monument on the Ruins of an Annihilated Jewish Community, red. G. Silberberg, M. S. Geshuri, Tel Aviv [1971].
 • Moniewski J., Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic, „Studia Kieleckie” 1987, nr 1/53.
 • Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985.
 • Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Ostrowiec. A Monument on the Ruins of an Annihilated Jewish Community, red. G. Silberberg, M. S. Geshuri, Tel Aviv [1971].
 • Pająk J. Z., Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, [w:] Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość? Materiały konferencji naukowej Kielce, 23 maja 2001, red. J. Wijaczka, Kielce 2001.
 • Parafie Ostrowca Świętokrzyskiego, red. T. Lutkowski, Sandomierz 2001.
 • Pawlina-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego (19181939), Kielce 1993.
 • Penkalla A., Ostrowiec Świętokrzyski, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Piątkowski S., O niektórych ekonomicznych aspektach postaw Polaków wobec zagłady Żydów w dystrykcie radomskim (19391944), [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Piotrowska E., Ostrowiec Świętokrzyski w latach 19451996 (kalendarium wydarzeń), [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.
 • Renz R., Ostrowiec w międzywojniu (19181939), [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Renz R., Żydzi w okresie okupacji i w pierwszych latach po wyzwoleniu, [w:] Brociek W. R., Penkalla A., Renz R., Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Renz R., Żydzi w Ostrowcu w Polsce odrodzonej, [w:] Brociek W. R., Penkalla A., Renz R., Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Sabatowie T i Z., Cmentarz ostrowiecki w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielce 1995.
 • Saletra W., Krakowskie i sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja. Wysiłek zbrojny, postawa społeczeństwa, Sandomierz 2006.
 • Stampfer S., The 1764 Census of Polish Jewry, „Bra-Ilan – Annual of Bar-Ilan University. Studies in Judaica and the Humanites” 1989, t. 24–25.
 • Śmietanka-Kruszelnicki R., Podziemie antykomunistyczne wobec Żydów po 1945 roku – wstęp do problematyki (na przykładzie województwa kieleckiego), [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Urbański K., Ostrowiec w czasie I wojny światowej 19141918, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Kotasiak, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • W pięćdziesięciolecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu, 25–26 kwietnia 1988 roku, Kraków 1991.
 • Wijaczka J., Miernik G., Żydowscy robotnicy przymusowi w zakładach zbrojeniowych HASAG w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Wiśniewski J., Dekanat opatowski, Radom 1907.
 • Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań 2001.
Drukuj