Judaika

 • Apt. A Town Which Does Not Exist Any More, red. Z. Yasheev, Tel Aviv 1966.
 • Bursztyn J., Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w., [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, Sandomierz 1985.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
 • Horowitz H., Die jüdische Gemeinde Opatow und ihre Rabbiner, „Monatschrift für Geschichte und Wissenschlieft des Judentunns“ 1930, t. 74, z. 1/2.
 • Hundert G. D., The Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore – London 1992.
 • Kiryk F., Leśniak F., Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991.
 • Kubicki R., Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie Opatowa, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 3 (223).
 • Kubicki R., Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Kraków 2005.
 • Leszczyński A., Ekspensy kahału opatowskiego na sejmiki szlacheckie województwa sandomierskiego w 1752 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1986, t. 38, z. 1, ss. 191–197.
 • Lis A., Żydzi w Opatowie, Sandomierz 2016.
 • Muszyńska J., The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Prowinces in the 18th Century. A Study in the Settlement of Population, “Studia Judaica” 1999, r. 2, nr 2 (4).
 • Penkalla A., Opatów, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001, s. 372.
 • Urbański K., Z problematyki żydowskiej w Kieleckiem w latach 1945–1946, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991.
 • Węgrzynek H., Opatów, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, s. 238.
 • Żychowski A., 500 lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie, Warszawa 2017.

Regionalia

 • Faliszewski F., Z historii Opatowa, „Ziemia Opatowska” 1986, nr 1.
 • Florek M., Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie” 2007, nr 15.
 • Fudalewski W., Miasto Opatów podług miejscowych źródeł i podań, Warszawa 1895.
 • Gałązka W., Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562–1983, Sandomierz 1997.
 • Gromek-Gadkowska A., Poczet właścicieli dóbr opatowskich, „Ziemia Opatowska” 1993, nr 11.
 • Kotarski S., Opatów w latach 1861–1864, Opatów 1935.
 • Kubicki R., Dobra opatowskie i ich właściciele w latach 1720–1817, [w:] Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, Kielce 2008, ss. 80–89.
 • Kubicki R., Konwent bernardynów w Opatowie w XV–XVIII wieku. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze, [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, Radom 2004.
 • Kubicki R., The city of Opatów and Opatów landed estates under Austrian rule (1794–1809), [w:] Die galizische Grenze 1772–1867: Kommunikation oder Isolation?, Wien 2007.
 • Kubicki R., Opatów i dobra opatowskie pod panowaniem austriackim (1794–1809), „Czasy Nowożytne” 2009, t. 22, ss. 163–178.
 • Kubicki R., Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII w., t. 1, Kielce 2008.
 • Kubicki R., Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie, Kielce – Opatów 2009.
 • Kuczyński J., Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum Świętokrzyskie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1970, t. 6.
 • Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985.
 • Sławiński P., Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778–1915, Sandomierz 2006.
 • Sułowski A., U podnóża Gór Świętokrzyskich. Z dziejów obwodu Opatów ZWZ AK 1939–1945, Warszawa 1987.
 • Szymański J., Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 1965, t. 56, z. 3, ss. 388–395.
 • Wiślicki J. M., Zarysy ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.
 • Zwiejski W. „Jaruga”, Walczyli w Chłopskich Batalionach. Z dziejów podziemnego ruchu ludowego w obwodzie opatowskim (1939–1944), Warszawa 1964.
Drukuj