Źródła drukowane:

1. Carosi J. Ph., Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralischen und andern Inhalts, t. 1, Leipzig 1781.
2. Eliasberg A., Legendy Żydów polskich, Kraków 2004.
3. J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławetnego Królestwa Polskiego, ks. 6, Warszawa 1973.
4. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874.
5. Kubicki R., Inwentarz Opatowa i Ostrowca w 1618 roku, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 6, 2005.
6. Matricularum Regni Poloniae summaria, cz. 4: Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548), t. 1: Acta cancellariorum 1507-1548, oprac. T. Wierzbowski, Warszawa 1910.
7. Radom i Bar 1767-1768. Dziennik wojennych działań jenerał-majora Piotra Kreczetnikowa w Polsce w r. 1767 i 1768 korpusem dowodzącego i jego wojenno-polityczną korespondencyą z księciem Mikołajem Repninem posłem rosyjskim w Warszawie, Poznań 1874.
8. Rzeczypospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł, oprac. i wst. J. Gierowski, Wrocław 1955.
9. Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Michałowska-Mycielska, Warszawa 2006.
10. Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. J. Scheinkönig i J. Kowalczewski, Warszawa 1934.
11. Szoszkes Ch., Odwiedziny w dawnym Opatowie po Zagładzie, [w:] Tam był kiedyś mój dom ... Księgi pamięci gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009.
12. Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Wrocław 1969.
13. Żydzi polscy 1648-1772. Źródła, oprac. i wst. A. Kaźmierczyk, Kraków 2001.

Opracowania:

1. Adamczyk S. J., Gospodarka i społeczeństwo województwa sandomierskiego w latach 1815-1830, Kielce 2004.
2. Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1868, Lwów 1916.
3. Bartoszewicz K., Dzieje insurekcji kościuszkowskiej, Poznań 2002.
4. Bastrzykowski A., Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 2, Katalog prałatów i kanoników kolegiaty opatowskiej od 1212 aż do dni naszych, Ostrowiec 1948.
5. Bershon M., Słownik biograficzny uczonych Żydów Polskich XVI, XVII, XVIII wieku, Warszawa 1905.
6. Buber M., Opowieści chasydów, Poznań 2005.
7. Bursztyn J., Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w., [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
8. Był kiedyś Opatów i jego zacni mieszczanie, [cz. 1] pod red. M. Smętek-Żychowskiej, Sandomierz 2004.
9. Czarnecki R., Wyżyna sandomierska. Część wschodnia, t. 1: Komponenty krajobrazu geograficznego, Warszawa 1996.
10. Doktór J., Heszel Abraham Joszua z Opatowa, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.
11. Doktór J., Hofstein Izrael Icchak z Kozienic, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.
12. Doktór J., R. Żebrowski, Alter (pierwotnie Rothenberg), [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.
13. Faliszewski F., Z historii Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 1, 1986.
14. Florek M., O pozostałościach wierzeń i obrzędów pogańskich w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 12, 2000.
15. Florek M., Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 15, 2007.
16. Freundenthal M., Leipziger Messgäste. Die jüdischen Besucher der Leipziger Messen in in den jahren 1675 bis 1764, Frankfurt am Main 1928.
17. Fudalewski W., Miasto Opatów podług miejscowych źródeł i podań, Warszawa 1895.
18. Gałązka W., Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562-1983, Sandomierz 1997.
19. Giedroyć F., Z dziejów hygjeny w dawnej Polsce. Wodociągi i kanały miejskie, Warszawa 1910.
20. Grinstein M., The Town and Its Environs, [w:] Apt. A Town Which Does Not Exist Any More, ed. Z. Yasheev, Tel Aviv 1966.
21. Gromek-Gadkowska A., Poczet właścicieli dóbr opatowskich, „Ziemia Opatowska”, nr 11, 1993.
22. Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
23. Guldon Z., Stefan Czarniecki a mniejszości etniczne i wyznaniowe w Polsce, [w:] Stefan Czarniecki. Żołnierz – obywatel - polityk, pod red. W. Kowalskiego, Kielce 1999.
24. Guldon Z., Stępkowski L., Ludność szkocka i angielska w Polsce w XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 30, 1982, nr 2.
25. Guldon Z., Stępkowski L., Udział Opatowa w wymianie towarowej w II połowie XVIII wieku, [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
26. Guldon Z., Straty ludności żydowskiej w Koronie w latach potopu, [w:] Rzeczpospolita w latach potopu, pod red. J. Muszyńskiej i J. Wijaczki, Kielce 1996.
27. Guldon Z., Wijaczka J., Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995.
28. Guldon Z., Źródła i metody szacunków liczebności ludności żydowskiej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 34, 1986, nr 2.
29. Guldon Z., Żydzi i Szkoci w Polsce XVI-XVIII wieku. Studia i materiały, Kielce 1990.
30. Hochmitz P., Silberberg E., Katz R. [i in.] How It Happened, [w:] Apt. A Town Which Does Not Exist Any More, ed. Z. Yasheev, Tel Aviv 1966.
31. Horn M., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 roku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 93, 1974.
32. Horowitz H., Die jüdische Gemeinde Opatow und ihre Rabbiner, „Monatschrift für Geschichte und Wissenschlieft des Judentunns“, r. 74, 1930, z. 1/2.
33. Hundert G. D., Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century. A Genealogy of Modernity, Berkeley/Los Angeles 2004.
34. Hundert G. D., The Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore-London 1992.
35. Jagielski J., Cmentarze, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, pod red. J. Tomaszewskiego i A. Żbikowskiego, Warszawa 2001.
36. Jelonek T., Chasydzi. Radośni mistycy żydowscy, Kraków 2007.
37. Kaczor J., Kahał ostrowiecki w XVII-XVIII wieku, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. W. Kowalskiego i J. Muszyńskiej, Kielce 1996.
38. Kieszkowski J., Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów, t. 1, Poznań 1912, s. 282-284 i in.
39. Kiryk F., Leśniak F., Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991.
40. Kiryk F., Opatów XIII-XVI w., [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
41. Kotarski S., Opatów w latach 1861-1864, Opatów 1935.
42. Kotas M., Świątynia na skrzyżowaniu dróg, „Niedziela Sandomierska”, nr 47(111)/2006.
43. Kowalczyk E., Żmigród w świetle badań historycznych i językowych, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 1, pod red. S. Tabaczyńskiego, Warszawa 1993.
44. Kozłowski E., Bój o Opatów – 21 luty 1864 r., [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
45. Kozłowski E., Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863 – 21II 1864. Wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1962.
46. Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII w., Warszawa 1991.
47. Kubicki R., „Czystość” w miastach regionu świętokrzyskiego w XVI-XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 53, 2005, nr 3-4.
48. Kubicki R., Dobra opatowskie i ich właściciele w latach 1720-1817, [w:] Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, pod red. J. Gapysa, M. Nowaka i J. Pielasa, Kielce 2008.
49. Kubicki R., Konwent bernardynów w Opatowie w XV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze, [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, pod red. D. Kupisza, Radom 2004.
50. Kubicki R., Opatów i dobra opatowskie pod panowaniem austriackim (1794-1809), „Czasy Nowożytne”, t. 22, 2009.
51. Kubicki R., Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII w., t. 1, Kielce 2008.
52. Kubicki R., Stosunki kościelne, kultura i opieka społeczna, [w:] Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, pod red. J. Wijaczki, Warszawa 2004.
53. Kubicki R., Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie Opatowa, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3(223), 2007, s. 354.
54. Kubicki R., The city of Opatów and Opatów landed estates under Austrian rule (1794-1809), [w:] Die galizische Grenze 1772-1867: Kommunikation oder Isolation?, Hg. Ch. Augustynowicz, A. Kappeler, Wien 2007.
55. Kubicki R., Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie, Kielce-Opatów 2009.
56. Kubicki R., Życie polityczne, [w:] Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, pod red. J. Wijaczki, Warszawa 2004.
57. Kubicki R., Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura - społeczeństwo, pod red. J. Wijaczki i G. Miernika, Kraków 2005.
58. Kuczyński J., Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum Świętokrzyskie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 6, 1970.
59. Kuraś S., Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław 1971.
60. Leszczyński A., Ekspensy kahału opatowskiego na sejmiki szlacheckie województwa sandomierskiego w 1752 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 38, 1986, z. 1.
61. Leszczyński A., Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1994.
62. Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wyd. J. Kleczyński i F. Kluczycki, Kraków 1898.
63. Majcher E., Działalność żydowskich organizacji społeczno-gospodarczych w międzywojennym województwie kieleckim, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura - społeczeństwo, pod red. J. Wijaczki i G. Miernika, Kraków 2005.
64. Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa 1980.
65. Matuszewski J., O biskupstwie lubuskim. Uwagi krytyczno-polemiczne, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 2, 1949.
66. Muszyńska J., The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Prowinces in the 18th Century. A Study in the Settlement of Population, “Studia Judaica”, r. 2, 1999, nr 2(4).
67. Opatówka, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, F. Sulimierskiego, t. 7, Warszawa 1886.
68. Pająk J. Z., Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, [w:] Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość ? materiały konferencji naukowej Kielce, 23 maja 2001, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001.
69. Penkalla A., Opatów, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, pod red. J. Tomaszewskiego i A. Żbikowskiego, Warszawa 2001.
70. Piekosiński F., Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków średnich, Kraków 1900.
71. Rosenberg J., Apt – the Town and Its Jews, [w:] Apt. A Town Which Does Not Exist Any More, ed. Z. Yasheev, Tel Aviv 1966.
72. Saletra W., Krakowskie i sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja. Wysiłek zbrojny, postawa społeczeństwa, Sandomierz 2006.
73. Schiper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
74. Seroka H., Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
75. Sławiński P., Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778-1915, Sandomierz 2006.
76. Sobczyk Z., Mikroklimat ziemi opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 2(4), 1988.
77. Sobieszczański F. M., Wycieczka archeologiczna w niektóre strony gubernii radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851 roku, Warszawa 1852, s. 74;
78. Stampfer S., The 1764 Census of Polish Jewry, „Bar-Ilan – Annual of Bar-Ilan University. Studies in Judaica and the Humanites”, t. 24-25, 1989.
79. Sułowski A., U podnóża Gór Świętokrzyskich. Z dziejów obwodu Opatów ZWZ AK 1939-1945, Warszawa 1987.
80. Szymański J., Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i XIII wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 56, 1965, z. 3.
81. Świechowski Z., Architektura kolegiaty w Opatowie i jej geneza, [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
82. The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. Sh. Spector i G. Wigoder, New York 2001.
83. Trawicka Z., Opatów miejscem obrad sejmiku województwa sandomierskiego, [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. F. Kiryka, Sandomierz 1985.
84. Trawicka Z., Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572-1696, Kielce 1985.
85. Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003
86. Urbański K., Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004.
87. Urbański K., Z problematyki żydowskiej w Kieleckiem w latach 1945-1946, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991.
88. Walawender A., Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450-1586, t. 2: Zniszczenia wojenne i pożary, Lwów 1935.
89. Węgrzynek H., „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
90. Węgrzynek H., Landau Izaak ben Cwi Hirsz, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, pod red. J. Tomaszewskiego i A. Żbikowskiego, Warszawa 2001.
91. Węgrzynek H., Opatów, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
92. Wijaczka J., Miernik G., Żydowscy robotnicy przymusowi w zakładach zbrojeniowych HASAG w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura - społeczeństwo, pod red. J. Wijaczki i G. Miernika, Kraków 2005.
93. Wiślicki J. M., Zarysy ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.
94. Wodziński M., Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998.
95. Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003.
96. Wojciechowski T., Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1970.
97. Zwiejski-„Jaruga” W., Walczyli w Chłopskich Batalionach. Z dziejów podziemnego ruchu ludowego w obwodzie opatowskim (1939-1944), Warszawa 1964.

Drukuj