• Cichoń E., By czas nie zaćmił i niepamięć, „Oleski Telegraf” 2006, nr 404.
  • Hawranek F., O dawnym hutnictwie oleskim, „Głos Olesna” 1970, nr 5.
  • Jonca K., Zagłada niemieckich Żydów na Górnym Śląsku (19331945), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1991, nr 2.
  • Konieczny A., Ludność żydowska na Śląsku w świetle spisu z 17 maja 1939 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1992, t. 15.
  • Leszczyńska B., Dzieje Olesna do wybuchu wojny trzydziestoletniej, [w:] Szkice i materiały z ziemi oleskiej, red. nauk. Wł. Dziewulski, Opole 1966.
  • Lompa J., Dzieje miasta Olesna, „Głos Olesna” 1972, nr 7.
  • Łonak W., Zapomniane miejsce, „Biuletyn Informacyjny Ochotniczych Hufców Pracy” marzec 2008, nr 3 (140), s. 23.
  • Rosenberg, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust. T. 2, red. E. Wiesel, G. Wigoder, Sh. Spector, New York 2001, s. 1092.
  • Weidel W., Schalom! Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Rosenberg, [w:] Stadt Rosenberg, Stadt Arnsberg 1981.
Drukuj