W średniowieczu lokalny ośrodek rzemieślniczy (gł. szewstwo) i handlowy (jarmarki trzody chlewnej); prawa miejskie przed 1283; na przeł. XVI i XVII w. ośrodek protestantyzmu; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); w XIX w. jeden z ośrodków pol. ruchu nar. w Wielkopolsce; 1848 jeden z 4 pol. obozów powstańczych; w 2. poł. XIX w. rozwój przemysłu spożywczego i ceramicznego; handel zbożem i drewnem; od 1876 połączenie kolejowe; udział mieszkańców w powstaniu wielkopolskim 1918–19 (m.in. w zwycięskiej bitwie z Niemcami w rejonie Kobylej Góry). W czasie okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy, wysiedlenia ludności do GG; w rejonie Pleszewa Niemcy zamordowali ok. 12 tys. osób; ośrodek konspiracji AK; 1945 aresztowania i deportacje przez NKWD członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR. W 1818–1932, 1956–75 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj