• Bracha K., Wincenty Kadłubek, [w:] Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1: Do 1795 roku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.
 • Buko A., Początki Sandomierza, Warszawa 1998.
 • Buliński M., Monografija miasta Sandomierza, Warszawa 1879.
 • Dzieje parafii i kościoła pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, red. K. Burek, Sandomierz 2004.
 • Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Warszawa 2004.
 • Dzieje Sandomierza, t. 1: Średniowiecze, red. S. Trawkowski, Warszawa 1993.
 • Dzieje Sandomierza, t. 2: XVI–XVIII w., red. F. Kiryk, Warszawa 1993.
 • Dzieje Sandomierza, t. 3: 1795–1918, red. J.M. Małecki, Warszawa 1993.
 • Dzieje Sandomierza, t. 4: 1918–1980, red. W. Czajka, Warszawa 1994.
 • Eth Ezkera whenever I remember. Memorial Book of the Jewish Community in Tzoyzmir (Sandomierz), red. E. Feldenkreiz-Grinbal, Tel Aviv 1993.
 • Guldon Z., Długosz Jan, [w:] Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1: Do 1795 roku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVIXVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Żydzi i Szkoci w Sandomierzu w XVIXVIII wieku, „Studia Historyczne” 1988, t. 31, z. 4.
 • Guldon Z., Straty ludności żydowskiej w Koronie w latach potopu, [w:] Rzeczpospolita w czasach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996.
 • Guldon Z., Stefan Czarniecki a mniejszości etniczne i wyznaniowe w Polsce, [w:] Stefan Czarniecki: żołnierz – obywatel – polityk, red. W. Kowalski, Kielce 1999.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Procesy o mordy rytalne w Polsce w XVIXVIII wieku, Kielce 1995.
 • Horn M., Izaak (Izaczko) z Hiszpanii, [w:] Polski słownik judaistyczny, t. 1, opr. Z. Borzymińska, R. Żebowski, Warszawa 2003.
 • Horn M., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 roku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1974, nr 93.
 • Karaszewska U., Warunki naturalne rozwoju Sandomierza, [w:] Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, red. J. Pazdur, T. Wąsowicz, Warszawa 1967.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red.  J. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 11: Powiat sandomierski, Warszawa 1962.
 • Kiryk F., Leśniak F., Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIIIXVI wiek, Kielce 1994.
 • Koba-Ryszewska T., Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, [w:] Z dziejów ziemi kieleckiej (19181944), red. W. Góra, Warszawa 1970.
 • Kotowski R., Z dziejów społeczności żydowskiej Sandomierza w latach 1918-1939, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008, nr 1(225).
 • Kowalski W., W obronie wiary. Ks. Stefan Żuchowski – między wzniosłością a okrucieństwem, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Kubicki R., „Czystość” w miastach regionu świętokrzyskiego w XVIXVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2005, r. 53, nr 3–4.
 • Kubicki R., Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. G. Miernik, J. Wijaczka, Kraków 2005.
 • Lalik T., Sandomierz w świetle źródeł pisanych, [w:] Sandomierz: badania 19691973, t. 1, red. S. Tabaczyński, Warszawa 1993.
 • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898.
 • Lustracja województwa sandomierskiego 15641565, Wrocław 1963.
 • Matusak P., Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 19391945, Warszawa 1976.
 • Matusak P., Wojna i okupacja, [w:] Dzieje Sandomierza, t. 4: 1918–​1980, red. W. Czajka, Warszawa 1994.
 • Mencel T., Galicja Zachodnia 17951809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976.
 • Mirowski R., Świętokrzyski album, cz. 1–5, Kielce 2000–2004.
 • Orłowski W., Zagłada sandomierskich Żydów. Wspomnienia mieszkańca Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie” 2009, nr 28.
 • Penkalla A., Sandomierz, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Pufendorf S. de, De rebus a Carlo Gustavo Sueciae Rege gestis, Norimbergae 1696.
 • Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość? Materiały konferencji naukowej Kielce, 23 maja 2001, red. J. Wijaczka, Kielce 2001.
 • Rutkowski H., Z dziejów Sandomierza w okresie odrodzenia, [w:] Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, red. J. Pazdur, T. Wąsowicz, Warszawa 1967.
 • Rzeczpospolita w czasach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996.
 • Sandomierz, [w:] Leksykon miast polskich, red. J. Kwiatek, T. Lijewski, Warszawa 1998.
 • Sandomierz: badania 19691973, t. 1–2, red. S. Tabaczyński, Warszawa 1993–1996.
 • Sandomierz: z dziejów polityki, prawa i kultury, red. P. WItek, A. Wrzyszcz, Sandomierz 2001.
 • Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, red. J. Scheinkönig, J. Kowalczewski, Warszawa 1934.
 • Stampfer S., The 1764 Census of Polish Jewry, „Bar-Ilan – Annual of Bar-Ilan University. Studies in Judaica and the Humanites” 1989, t. 24–25.
 • Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, red. J. Pazdur, T. Wąsowicz, Warszawa 1967.
 • Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1: Do 1795 roku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.
 • The Jews in Sandomierz, [w:] Eth Ezkera whenever I remember. Memorial book of the Jewish Community in Tzoyzmir (Sandomierz), red. E. Feldenkreiz-Grinbal, Tel Aviv 1993.
 • Tollet D., Le goupillon, le prétoire et la plume: Stéfan Żuchowski et l’accusation de crimes rituels en Pologne á la fin du XVII° siècle et au début du XVIII° siècle, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Wędzki A., Sandomierz, [w:] Słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1990.
 • Węgrzynek H., „Czarna legenda” Żydów i procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
 • Węgrzynek H., Sandomierz, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, red. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Warszawa 2000.
 • Wiśniewski J., Dekanat sandomierski, Radom 1915.
 • Wojciechowska B., Oleśnicki Zbigniew, [w:] Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1: do 1795 roku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.
 • Z dziejów ziemi kieleckiej (19181944), red. W. Góra, Warszawa 1970.
 • Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. G. Miernik, J. Wijaczka, Kraków 2005.
 • Zub J., Sandomierz. Stare miasto, Tarnobrzeg 1998.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej,  red. W. Kowalski, J. Muszyński, Kielce 1996.
Drukuj