Wieś w W. Księstwie Litew., wzmiankowana 1443, prawa miejskie 1542; ośrodek dóbr oraz handlu zbożem; w XVI w. zbór kalwiński; 1569 włączone do Korony; rozwój i rozbudowa S. w XVIII w. związana z działalnością A. Jabłonowskiej; największe miasto Białostocczyzny, zamieszkiwali tu Polacy, Rusini i Żydzi (koniec XIX w. ok. 4,6 tys. osób — 75% mieszkańców S.); od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w zaborze ros.; podczas powstania styczniowego 7 II 1863 bitwa zgrupowania oddziałów powstańczych (ok. 5 tys. ludzi) pod dowództwem W. Lewandowskiego z wojskami ros. (ok. 2,5 tys. ludzi), zakończona klęską powstańców; w XIX w. rozwój przemysłu włókienniczego. W IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką, 1941–44 pod okupacją niem.; 1942 getto (ok. 7 tys. osób, większość zginęła w ośrodku zagłady w Treblince); 1944–45 aresztowania przez UB i NKWD oraz deportacje ludności cywilnej i członków pol. organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR; 1944–52 rejon działalności organizacji antykomunist., m.in. oddziały partyzanckie WiN, NSZ, Nar. Zjednoczenia Wojskowego. W 1952–75 i od 1999 miasto powiatowe.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj