[Dekret Fryderyka Augusta z 7 września 1809 r.  – uzupełnienie dekretu z 16 marca t.r., zachowana pisownia oryginalna]

Archiwum Główne Akt Dawnych, RS i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, sygn. 33, seria I, ss. 224–226 (publ.: Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. 7, Nr 28, ss. 166–169)

w Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 7 Miesiąca Września Roku 1809

Frederyk August...

Maiąc sobie przez Naszego Ministra Spraw Wewnętrznych przełożonym, iż Dekret Nasz na dniu 16 marca 1809 roku wydany, w zamiarze zapobieżenia zbytniemu skupieniu się Mieszkańców wyznania Starozakonnego w Stolicy Naszey, dał powód do różnych wątpliwości, które przy uskutecznieniu onego okazały się, rozwiązuiąc zatym takowe wątpliwości, i uzupełniaiąc wspomniony Dekret, po wysłuchania zdania Naszey Rady Stanu postanowiliśmy i stanowiemy co następuie.

Artykuł 1.

Na Ulicach, na których Osobom ludu Starozakonnego mieszkać nie wolno, rów­nie i sklepów trzymać nie mogą.

Artykuł 2.

Pod wyrazem Stare Miasto wzmiankowanym w artykule ad 1. Dekretu Naszego dnia 16 Marca r. b. rozumieć się ma Stare Miasto intra Moenia[1.1].

Artykuł 3.

Domy narożne, które znayduią się przy takich Ulicach, z których iedna iest po­zwolona, a druga zakazana do mieszkania dla Żydów, maią bydź tak uważane, iak gdyby całkowicie przy ulicy zakazaney znaydowały się. Gdzieby iednak przed ogłoszeniem ninieyszego Dekretu takowe Domy narożne ze strony do­zwoloney Ulicy naiętemi iuż były Kontrakty do Roku tylko ważnemi będą.

Artykuł 4.

Osoby ludu Starozakonnego Art. 4 Dekretu Naszego pod dniem 16 Marca 1809 roku wzmiankowane, pod warunkami tegoż Art. mogą mieszkać na każ­dey z Ulic Art. 2 tegoż Dekretu wyszczegulnionych [sic!].

Artykuł 5.

Wolność dana Art. 13. Dekretu Naszego pod dniem 16. Marca 1809 roku fami­liom Starozakonnym mieszczenia się w Domach na Przedmieściach oddalonych, niezamieszkałych i przez właścicieli opuszczonych, podlega nietylko Warunkom w tymże Artykule ostrzeżonym, ale też Warunkom Art. 12 tegoż Dekretu obiętym.

Artykuł 6.

Warunek Art. 12 Dekretu Naszego dnia 16 Marca 1809 roku, żeby nad 5 fami­lii Starozakonnych żaden Dom nie obeymował, rozciąga się nietylko do domów nie wybudowanych, ale i do tych, które na przyszłość wystawionemi będą.

Artykuł 7.

Pozwalamy wszystkiem, bez wyłączenia osobom ludu Starozakonnego, naby­wać place puste, znayduiące się przy Ulicach do mieszkania dla nich niezakaza­nych, pod Warunkiem dopełnienia przepisów obiętych pod literami c, d, e De­kretu Naszego pod dniem 16 Marca 1809 roku i wymurowania na takowych pla­cach Domów z których każden naymniey dwadzieścia i cztery łokcie frontu od Ulicy, dół i iedno piętro mieć powinien.

Artykuł 8.

Pod warunkami obiętemi poprzedzaiącym Art. 7 pozwalamy nawet osobom ludu Starozakonnego nabywać Domy i Budynki drewniane, znayduiące się na Ulicach do mieszkania dla nich niezakazanych, z ostrzeżeniem iednak, aby obię­cie w possessyą takowych domów i budynków nieprędzey nastąpiło, póki termin nie zostanie uregulowany, na którym stary drewniany budynek ma bydź zruco­ny, i nowy wymurowany na iego mieysce wystawiony, a to wszystko pod utratą possessyi na rzecz Szpitalów w przypadku niedotrzymania terminów tym koń­cem uregulowanych.

Artykuł 9.

W domu przez Osobę ludu Starozakonnego wymurowanym na mocy Art. 4 De­kretu Naszego pod dniem 16 Marca 1809 roku, na Ulicy do mieszkania dla Osób ludu Starozakonnego zakazaney, mieścić się może tyle lokatorów tego wyzna­nia, ile na takowey Ulicy zbywa ieszcze do liczby Artykułem 3. i 4. Dekretu Na­szego pod dniem 16 Marca 1809 roku dozwolono.

Uskutecznienie tey Naszey Woli Ministrom Naszym Spraw Wewnętrznych i Policyi, w czem do którego należy zalecamy podpisano
Frederyk August

przez
Króla
Minister Sekretarz Stanu
Stanisław Breza

Zgodno z oryginałem
Minister Sekretarz Stanu
Stanisław Breza
podpisano

Zgodno z oryginałem
Sekretarz Rady Stanu i Minister
Stanisław Grabowski

Fragment książki Eleonory Bergman „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku” za zgodą Autorki i Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym prawo do wykorzystania tekstu na innych stronach internetowych.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Intra Moenia = w obrębie murów miejskich.