• Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowiecki", t. XVIII, 2006.
  • Cała Alina, Węgrzynek Hanna i Zalewska Gabriela, Historia i kultura Żydów polskich, WSIP S.A., Warszawa 2000.
  • Fijałkowski Paweł, Rzekomy przywilej „de non tolerandis Judaeis” a początki osadnictwa żydowskiego na Mazowszu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach poskich, t. 2 pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1979.
  • Wodziński Marcin, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  • Wurke. Izkor Buch, Tel Aviv 1976.

 

Drukuj