• Dąbrowska Danuta, Zagłada skupisk żydowskich w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1955, nr 13-14.
  • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich w XV-XVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, t. 2, pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000.
  • Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
  • Kawski Tomasz, Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów pod red. Dariusza Karczewskiego, Strzelno 2007.
  • Libiszewski Jerzy, Obóz żydowski pracy przymusowej w Murczynie, [w:] Z badań nad eksterminacją Żydów na Pomorzu i Kujawach, Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1983.
  • Sikorski Czesław, Zarys dziejów Żnina, Żnińskie Towarzystwo Kulturalne, Żnin 1990.

 

Drukuj