§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Portalu Wirtualny Sztetl.
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Podstawowe pojęcia

 1. Operator:
  Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157), przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762.
 2. Portal:
  strona internetowa Wirtualny Sztetl dostępna pod adresem www.sztetl.org.pl, której właścicielem jest Operator.
 3. Regulamin korzystania z Portalu:
  niniejszy dokument, wskazujący na Usługi świadczone przez Operatora Użytkownikom.
 4. Usługi:
  wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin korzystania z Portalu poprzez dostarczanie Użytkownikom informacji z zakresu:
  1) przeglądanie ogólnodostępnych informacji dostępnych na portalu;
  2) rejestracja konta.
 5. Użytkownik:
  każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu na warunkach określonych Regulaminem korzystania z Portalu.

§ 3. Usługi

 1. Usługi dostępne są dla każdego Użytkownika odwiedzającego Portal.
 2. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Portalu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Portalu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w ramach Portalu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia stron Portalu.
 5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Portalu poprzez opuszczenie strony Portalu.
 7. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem korzystania z Portalu.
 8. Korzystanie z niektórych usług wymaga założenia konta i rejestracji. Zasady korzystania z serwisu internetowego dla zarejestrowanych użytkowników oraz świadczenia usług dla zarejestrowanych użytkowników określone zostały w odrębnym regulaminie.

§ 4. Wymagania techniczne

W celu pełnego korzystania Usług, Użytkownik powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek. W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek, funkcjonalność Portalu może być zmniejszona.

§ 5. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Portalu jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157)
  ul. Anielewicza 6.
 2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z Portalu, na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Portalu mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania Portalu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).
 8. Funkcjonuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Działa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usługi korzystania z Portalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.

§ 6. Korzystanie z Usług

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  2. przestrzegania praw własności intelektualnej innych osób,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu.
 3. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 7. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Operatora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3 niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu.
 4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych.
 5. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 7.3 i 7.4 niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora udzielonej na piśmie jest zabronione. W celu uzyskania licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej [email protected].

§ 8. Zgłaszanie naruszeń

Operator dokłada starań, by materiały prezentowane na Portalu były sprawdzone pod kątem merytorycznym i prawnym, jednakże odpowiedzialność za zgodność z prawem spoczywa na dostawcy treści. Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Użytkownik, który uważa, iż materiały prezentowane w Portalu naruszają jego prawa lub z innych powodów nie powinny być umieszczone w Portalu, powinien zgłosić ten fakt Operatorowi na adres poczty elektronicznej [email protected]. Operator podejmie wszelkie działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

§ 9. Reklamacje

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Operator.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy kierować w formie poczty elektronicznej na adres [email protected].
 6. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Operatora, Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu.
 2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik.
 3. Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych informacji, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie Użytkownik mógłby ponieść w wyniku błędnego funkcjonowania lub zaprzestania funkcjonowania Portalu.
 5. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Szczególne ryzyka związane z korzystaniem z Usług opisane zostały w Polityce prywatności.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz status prawny materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników. Odpowiedzialność taką ponoszą Użytkownicy którzy umieścili takie materiały.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1030 z późn. zm.). Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 8. W przypadku otrzymania przez Operatora zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 11. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu należy kierować na adres e-mail: [email protected].

§ 12. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu korzystania z Portalu publikowana będzie zawsze na stronie Portalu. Nowa wersja wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej opublikowania. Dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie nowego Regulaminu korzystania z Portalu jest możliwe po akceptacji nowego Regulaminu korzystania z Portalu.

Drukuj