Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

– stowarzyszenie mniejszości żydowskiej w Polsce, zał. 1950 w Warszawie; powstało z połączenia likwidowanych: Centralnego Kom. Żydów w Polsce oraz Żydowskiego Tow. Kultury; do 1991 jedyna reprezentacja Żydów w Polsce; jego gł. zadaniem jest integracja środowisk żydowskich w poszczególnych miastach kraju i działalność kult.-oświat.; organizuje imprezy kult., obchody rocznic, wystawy sztuki żydowskiej, odczyty; w okresie do 1956 i po 1968 jego działalność ze względów polit. była ograniczona; do 1968 posiadało wydawnictwo Jidysz Buch, które wydawało utwory klasyków literatury jidysz; liczy ok. 2,7 tys. czł.; prezes — A. Hofman (od 2006); organy prasowe: do 1992 „Fołks-Sztyme”, obecnie dwujęzyczny tyg. „Dos Jidysze Wort”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

– organizacja zrzeszająca Żydów polskich, w latach 1950-1991 jedyne ich przedstawicielstwo. Powstało w październiku 1950 roku z połączenia Centralnego Komitetu Żydów w Polsce z Żydowskim Towarzystwem Kultury i Sztuki. Celem statutowym Towarzystwa jest rozwijanie, zachowywanie i propagowanie żydowskiej kultury. Do 1968 roku Towarzystwo dysponowało wydawnictwem „Jidysz Buch”- największym w tym czasie na świecie wydawnictwem publikującym w języku jidysz - oraz pismami „Fołks Sztyme” i „Jidysze Szriftn”, które miały 5 tys. subskrybentów. W 1956 roku TSKŻ liczył 12,5 tys. członków w 30 oddziałach terenowych, przy których działały żydowskie biblioteki i kluby. Załamanie działalności przyniosła nagonka antysyjonistyczna i masowa emigracja Żydów z Polski w 1968 roku. Obecnie TSKŻ posiada 17 oddziałów i 2 tys. członków. Wydaje dwujęzyczne, polsko-żydowskie, pismo „Dos Jidysze Wort – Słowo Żydowskie”, organizuje imprezy kulturalne i programy opieki społecznej i zdrowotnej dla swoich członków, zazwyczaj starszych osób.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.