Wybory do Sejmu Ustawodawczego 19.01.1947

wybory do Sejmu Ustawodawczego 19.01.1947 – wybory przewidziane przez deklarację jałtańską w sprawie Polski 1945, przeprowadzone na podstawie ordynacji uchwalonej 22 IX 1946 przez KRN. Spośród 444 posłów 372 wybierano w 52 nierównych pod względem liczby wyborców okręgach wyborczych (w centrum kraju, gdzie przewidywano mniejsze poparcie dla władz komunist., na jeden mandat przypadało ponad dwukrotnie więcej wyborców niż na tzw. Ziemiach Odzyskanych) i 72 z listy krajowej; ordynacja wyborcza ustanawiała kilka grup obywateli pozbawionych prawa głosu, m.in. osoby, które podczas okupacji niem. zgłosiły przynależność do narodowości niem. lub czerpały korzyści materialne ze współpracy gosp. z okupantem niem. oraz osoby uznane przez ówczesne władze za „współdziałające z podziemnymi organizacjami faszystowskimi” lub ze zbrojnym antykomunist. podziemiem. Kampanię wyborczą Bloku Stronnictw Demokratycznych wspierało ponad 2,6 tys. wojsk. grup propagandowo-ochronnych, do akcji włączono także jednostki KBW, urzędu bezpieczeństwa, MO i ORMO, organizowano zbiorowe przemarsze do lokali wyborczych i jawne głosowanie na listy Bloku. Przed wyborami władze państw. zawiesiły działalność 33 organizacji powiat. PSL, z rąk funkcjonariuszy bezpieczeństwa publ. zginęło 110 jego działaczy, aresztowano 147 kandydatów PSL na posłów z list okręgowych i 15 z listy państw. oraz ok. 100 tys. czł. stronnictwa (także czł. NKW — S. Mierzwę i K. Bagińskiego), w 10 okręgach unieważniono listy kandydatów PSL, pod zarzutem współpracy tych osób ze zbrojnym podziemiem; na ogólną liczbę 5227 obwodów tylko w 296 zostali dopuszczeni mężowie zaufania PSL. W trakcie głosowania i przeliczania głosów dokonano fałszerstw; wg oficjalnych wyników w wyborach uczestniczyło 89,9% uprawnionych, na listy Bloku głosowało 80,1%, na PSL — 10,3%, SP –– 4,7%; Blok Stronnictw Demokr. uzyskał — 394 mandaty, w tym PPR — 114, PPS — 116, SL — 109, SD — 41; PSL — 28 mandatów, PSL „Nowe Wyzwolenie” — 7, SP — 12, inni — 3. PSL zgłosiło protesty we wszystkich 52 okręgach wyborczych, wszystkie zostały odrzucone.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.